brukermedvirkning

Brukermedvirkning

- nyttiggjøre seg av brukerens erfaringer i politikkutforming og gjennomføring på både det strategiske og operative nivået

 

I strategien «Bolig for velferd» (2014-2020) heter det at «Brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal høres» og videre at regjeringen vil «styrke brukermedvirkningen i det boligsosiale arbeidet». Det er også verdt å merke seg at brukermedvirkning er oppgitt som én av de seks suksessfaktorene som er vist til i strategien, og da i betydningen å «nyttiggjøre seg av brukernes erfaringer».

Under spørsmålet om hva som har vært den viktigste kunnskapen og de viktigste erfaringene de tar med seg fra programarbeidet, synes kommunene å være minst opptatt av brukermedvirkning. Evalueringen av «Bolig for velferd» viser også at brukermedvirkning har et stort forbedringspotensial i det boligsosiale arbeidet.

"Programmet har lagt opp til samarbeid på tvers av enheter og fagområder. Vi har blitt bedre kjent med hverandre tverrfaglig og har dratt nytte av hverandres kunnskap."
- Verdal kommune

På spørsmålet «Hvordan kan kommunene nyttiggjøre seg av brukerens erfaringer når det boligsosiale arbeidet legges inn i drift?» går kommunene nærmere inn på hvordan de praktiserer brukermedvirkning i egen kommune. 

Regjeringen har i 2020 utarbeidet et forslag til ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette inkluderer også brukermedvirkning på individnivå.

«I tredje ledd foreslår departementet å presisere at det er opp til kommunens skjønn å vurdere innholdet i bistanden som skal gis, men at kommunen i samarbeid med den enkelte skal tilpasse bistandens art og omfang til den enkeltes behov. Dette inkluderer blant annet brukermedvirkning på individnivå, jf. pkt. 7.1. Det er viktig at kommunen i denne sammenheng ser og vurderer den enkeltes helhetlige behov (knyttet til for eksempel helse, rus og arbeid) i sammenheng med boligsituasjonen».

 Les mer om loven og høringsnotatet på regjeringen.no

Brukerråd: I den nye strategien «Alle trenger et trygt hjem» (2021-2024) vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet invitere brukerrepresentanter til et brukerråd der relevante spørsmål for politikkutformingen diskuteres.

Les mer om brukermedvirkning i Veiviseren.no her