Utsnitt av en blokk

De gode boligsosiale grepene - erfaringer fra Husbankens kommuneprogram 2016 - 2020

I prosjektet «Erfaringer fra kommuneprogrammet» har Husbanken innhentet erfaringer om de gode boligsosiale grepene som kommunene har gjort i programperioden. Solid forankring, tverrfaglig samarbeid, aktiv, fleksibel og effektiv bruk av virkemidler, og tydelig ansvar for koordinering er blant uttalelsene som går igjen i besvarelsene. I programperioden har flere vanskeligstilte barnefamilier fått anledning til å kjøpe egen bolig, og flere personer med utfordringer innen rus- og/eller psykisk helse har fått bolig og hjelp til å mestre boforholdet.

Seks boligsosiale suksessfaktorer

Det er et boligpolitisk mål at alle skal bo godt og trygt. Det boligsosiale arbeidet er et tverrfaglig arbeidsområde. Selv om kommuner har ulik størrelse og ulike utfordringer er det seks suksessfaktorer som har vist seg å være grunnleggende for å få god måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet. Disse er vist under. Kommunene må ha et bevisst forhold til alle områdene som suksessfaktorene dekker. Suksessfaktorene er gjensidig avhengig av hverandre og går delvis over i hverandre.

Du kan lese mer om de boligsosiale suksessfaktorene her.

Husbanken har i perioden 2016-2020 gjennomført et flerårig samarbeid med kommunene for å nå målene innenfor strategien Bolig for velferd. Strategiens hovedmål for det boligsosiale arbeidet er at:

  1. Alle skal ha et trygt sted å bo
  2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 
  3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Ved utløpet av programperioden har Oslo Economics gjennomført en evaluering av strategien «Bolig for velferd», Agenda Kaupang har gjort en analyse av rapporteringen av Husbankens kommuneprogram, og i tillegg har Husbanken selv innhentet erfaringer om de gode boligsosiale grepene som programkommunene har gjort, gjennom prosjektet «Erfaringer fra kommuneprogrammet».

Evalueringen av strategien «Bolig for velferd» tyder på at det har vært en positiv utvikling i mange kommuners arbeid med boligsosiale utfordringer, selv om det gjenstår mye arbeid. I perioden har forankring på ledelsesnivå blitt styrket, kompetansen har økt og det har blitt bedre samarbeid mellom ulike enheter om boliger og oppfølgingstjenester. Barnefamilier får bedre hjelp til å skaffe en egnet bolig, og kommunene har klart å styrke koordineringen av oppfølging av personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser. Imidlertid viser evalueringen et forbedringspotensial blant annet når det gjelder brukermedvirkning og arbeidet rundt unge vanskeligstilte. Husbanken anbefales også å samarbeide tettere med mindre kommuner.

Analysen av rapporteringen i Husbankens kommuneprogram (2016–2020) viser at det har vært en betydelig reduksjon i antall husstander i midlertidig botilbud og for sosialhjelpsmottakere uten bolig. Den samme analysen viser også at flere husstander har fått startlån til kjøp av bolig, og at minst halvparten av startlånet og etableringstilskuddet går til barnefamilier.

I prosjektet «Erfaringer fra kommuneprogrammet» er det samlet erfaringer om de gode grepene som kommunene i Storbyprogrammet og By- og tettstedsprogrammet (heretter: programkommunene), har gjort i løpet av programperioden, slik at kunnskapen kan komme andre kommuner til gode. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til de 70 programkommunene, hvor de ble bedt om å diskutere og gi tilbakemelding på blant annet hva som har vært den viktigste kunnskapen og de viktigste erfaringene de tar med seg fra kommuneprogrammet. 60 kommuner har gitt tilbakemelding, noe som gir et godt grunnlag for å oppsummere kommunenes erfaringer. Kommunenes svar fordeler seg mellom de ulike suksessfaktorene innenfor boligsosialt arbeid: forankring og eierskap, overordnet strategi, organisering og samordning, økonomiske ressurser, kompetanse og brukermedvirkning. De fleste kommunene oppgir at de har videreført arbeidet i drift, mens noen kommuner fortsatt har en jobb å gjøre med å implementere arbeidet.

Husbanken har tatt for seg hver suksessfaktor, som presenteres under: