Utsnitt av en blokk

De gode boligsosiale grepene - erfaringer fra Husbankens kommuneprogram 2016 - 2020

I prosjektet «Erfaringer fra kommuneprogrammet» har Husbanken innhentet erfaringer om de gode boligsosiale grepene som kommunene har gjort i programperioden. Solid forankring, tverrfaglig samarbeid, aktiv, fleksibel og effektiv bruk av virkemidler, og tydelig ansvar for koordinering er blant uttalelsene som går igjen i besvarelsene. I programperioden har flere vanskeligstilte barnefamilier fått anledning til å kjøpe egen bolig, og flere personer med utfordringer innen rus- og/eller psykisk helse har fått bolig og hjelp til å mestre boforholdet.

Seks boligsosiale suksessfaktorer

Det er et boligpolitisk mål at alle skal bo godt og trygt. Det boligsosiale arbeidet er et tverrfaglig arbeidsområde. Selv om kommuner har ulik størrelse og ulike utfordringer er det seks suksessfaktorer som har vist seg å være grunnleggende for å få god måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet. Disse er vist under. Kommunene må ha et bevisst forhold til alle områdene som suksessfaktorene dekker. Suksessfaktorene er gjensidig avhengig av hverandre og går delvis over i hverandre.

"Den viktigste kunnskapen Kinn kommune og de viktigste erfaringene Kinn kommune tar med seg fra programarbeidet handler i store trekk om å ta i bruk en boligsosial profil i alt arbeid kommunen driver med."
- Kinn kommune

Du kan lese mer om de boligsosiale suksessfaktorene her.

Husbanken har i perioden 2016-2020 gjennomført et flerårig samarbeid med kommunene for å nå målene innenfor strategien Bolig for velferd. Strategiens hovedmål for det boligsosiale arbeidet er at:

  1. Alle skal ha et trygt sted å bo
  2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 
  3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

I prosjektet «Erfaringer fra kommuneprogrammet» er det samlet erfaringer om de gode grepene som kommunene i Storbyprogrammet og By- og tettstedsprogrammet (heretter: programkommunene), har gjort i løpet av programperioden, slik at kunnskapen kan komme andre kommuner til gode. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til de 70 programkommunene, hvor de ble bedt om å diskutere og gi tilbakemelding på blant annet hva som har vært den viktigste kunnskapen og de viktigste erfaringene de tar med seg fra kommuneprogrammet. 60 kommuner har gitt tilbakemelding, noe som gir et godt grunnlag for å oppsummere kommunenes erfaringer. Kommunenes svar fordeler seg mellom de ulike suksessfaktorene innenfor boligsosialt arbeid: forankring og eierskap, overordnet strategi, organisering og samordning, økonomiske ressurser, kompetanse og brukermedvirkning. De fleste kommunene oppgir at de har videreført arbeidet i drift, mens noen kommuner fortsatt har en jobb å gjøre med å implementere arbeidet.

Les mer om Husbankens kommuneprogram 2016 - 2020 

Husbanken har tatt for seg kommunenes erfaringer innenfor hver suksessfaktor, som presenteres under:

Boligkontor

Boligkontor og kartlegging: Verdal kommune (nominert til prisen for boligsosialt arbeid 2018)
Boligkontor og samarbeid: Stord kommune (vinner av prisen for boligsosialt arbeid 2018)
Mandat boligteam – Vegårshei kommune

Boligrådgivning – tilrettelagt bolig

Rutiner for arbeid i bustadrådgjevingsgruppa.- Stord kommune
Veiledningsverktøy for hvordan planlegge for egen alderdom -inkludert bosituasjon.
Kartlegging og vurdering av eksisterende boligmasse i kommunen. – Kongsvinger kommune
"Godt å bu heime" - Stord kommune
Bolig er et eget ansvar (Hundre år i eget hjem) – tilgjengelighet i bolig – Melhus
Målrettet boligplanlegging og tilpasset boligmasse 
Boligrådgivningsgruppe for tilpasning av bolig

Bo-oppfølgingstjenester

Bo-oppfølgingstjenester, Trygghetsplaner som brukes i Housing First, se lenkene under Housing First (lenger ned)
Bo-oppfølgingsplan – Eigersund kommune
Oppfølgingstjenester i hjemmet
Bo- og tjenestetilbud til personer med ROP-lidelser

Brannvern

Brannvernrutine risikoutsatte grupper - Kongsvinger
Brannforebygging Horten

Leie til eie

Bidra til kjøp av bolig - Sandnes kommune

Hindre utkastelser

Forhindre utkastelse - arbeidsprosess:

Housing First

Housing First er en brukerstyrt metode for å tilby bolig og tjenester til bostedsløse personer med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser. 
Informasjon om trygghetsplan
Trygghetsplan for teamet
Trygghetsplan for deltaker

Kommunalt disponerte boliger utleieboliger

Retningslinjer for kommunale gjennomgangsboliger i Sandnes kommune
Kjøp av kommunale utleieboliger - arbeidsprosess
Tildelings- og tilvisningsavtaler - fase i arbeidsprosess

Planarbeid

Boligsosial handlingsplan – Ullensvang kommune
Boligplan – Bodø kommune
Planlegge, lede og utvikle - informasjon i Veiviseren.no som er viktig for kommunens strategiske arbeid med planlegging, organisering og innovasjon.

Samarbeidsfora

Bustadsosialt forum – Stord kommune 

Vedlegg

Evaluering av Husbankens kommuneprogram 150920 Evaluering Bolig for velferd - Delrapport 1 Evaluering Bolig for velferd - Delrapport 2