Bilde av mann som vader i leire

Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere

 
Det offentlige har tradisjon for å samarbeide med frivillig sektor for å oppnå samfunnsmål. Gjennom samarbeid med sosiale entreprenører kan man også finne nye løsninger. De utfordrer ofte tradisjonelle arbeidsmåter og tenkning gjennom nye løsninger.

Hva gjør sosiale entreprenører

Sosiale entreprenører tar gjerne med seg elementer fra offentlig og privat sektor og sivilsamfunnet og kombinerer disse for å finne nye, levedyktige løsninger på samfunnsutfordringer. De kombinerer sosial og økonomisk verdiskaping. Den underliggende motivasjonen for å være sosial entreprenør er å bruke innovasjon til å skape sosial verdi og sosiale resultater.

Sosiale entreprenører kan arbeide med:

 • Utfordringer som det offentlige ikke har fullgode løsninger på i dag.
 • Behov som faller mellom ulike ordninger og sektorer.
 • Områder som det offentlige ikke har direkte ansvar for, men som bidra til å nå viktige samfunnsmål

Rapporten «Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge» finner at sosiale entreprenører jobber med ulike deler av offentlig sektor, men hovedområdene er arbeidsinkludering, eldreomsorg, skole og oppvekst.

Fem kjennetegn ved sosiale entreprenører

I Nordisk Ministerråds rapport om «Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon» fra 2015 trekker de frem fem kjennetegn ved sosiale entreprenører:

 • Fokuserer på sosiale formål med udekkede behov.
 • Bidrar med nye løsninger på utfordringene.
 • Involverer brukerne, medarbeiderne og andre sentrale aktører.
 • Motiveres av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig.
 • Samarbeider på tvers av fagfelt og sektorer.

Ulike organisasjonsformer

Sosiale entreprenører kan være organisert som aksjeselskap, ideelle aksjeselskap, stiftelser, som frivillige organisasjoner og samvirkeforetak. Inntektene kan både komme fra salg av tjenester og produkter, investorstøtte, offentlige tilskudd, samarbeidskontrakter med det offentlige eller utviklingskontrakter. Finansieringsmodellene kan ofte representere nye løsninger i seg selv.

Samarbeid med kommune og metoder

En kommune kan legge til rette for samarbeid med sosiale entreprenører på ulike måter.

 • Asker kommune har forankret arbeidet politisk i en egen innovasjonsstrategi.
 • Bærum har inngått samarbeidsavtale med en sosial entreprenør: "Kommune + sosiale entreprenører = sant?" som også viser noen risikoområder når kommunen forplikter seg til utprøving og testing av konsepter for sosialt entreprenørskap.
 • Steinkjer kommune knytter næringsutviklingsarbeidet opp mot tjenesteinnovasjonsarbeidet.

Rapporten Utvikling av sosiale entreprenørskap i Norge finner at mange kommuner er usikre på hvordan sosialt entreprenørskap skal forstås og på potensialet, mens de sosiale entreprenørene som ble intervjuet synes det er vanskelig å nå fram til beslutningstakere i kommunen.

Rapporten sier også at samarbeidet mellom kommuner og sosiale entreprenører i hovedsak er kontraktsregulert. Det pekes på mulighetene som ligger i å benytte anskaffelsesregelverket ved konkurranser, og en anbefaling om å legge opp anskaffelsene slik at innovasjonselementet i sosialt entreprenørskap kan inngå i konkurransen.

Andre relevante kilder

Inspirasjonsheftet Veier til samarbeid

Heftet "Veier til samarbeid - sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor – eksempler og idéer" er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med kommuner, statlige virksomheter, sosiale entreprenører og forskere. Mange kommuner og statlige virksomheter kan være usikre på hvordan de skal gå fram. Hvordan får vi kontakt med sosiale entreprenører? Hvordan skal vi formalisere samarbeidet? På samme måte kan være krevende for de sosiale entreprenørene å finne frem i offentlig sektor. Heftet skal gi begge parter større forståelse for hverandre, og gi muligheter for felles utvikling videre. Heftet finnes også i word-format.

 


Heftet Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger   

Dette heftet fra 2016 belyser potensiale for samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører, utfordringer i dette samspillet, samt mulighetene for å utvikle og tilrettelegge innsatser som kan styrke og fremme sosialt entreprenørskap. Prosjektet er utført av Uni Research Rokkansenteret (prosjektledelsen) i samarbeid med ISF, Nibr og det europeiske forskernettverket EMES, på oppdrag fra KS.

Filmen "Nye løsninger med sosiale entreprenører"

Filmen er laget av KS.

 

Pådriv er et nettverk – en "samfunnsdugnad" – som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen, Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer
Innovasjon
Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.
Sosiale entreprenører
Handler om aktørene som rendyrker det sosiale entreprenørskapet og tilbyr en tjeneste eller produkt som gir en sosial effekt og en bærekraftig virksomhet. Effektene er sosial verdi og sosial innovasjon.
I Nordisk Ministerråds rapport om «Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon» fra 2015  trekkes det fram fem kjennetegn ved sosiale entreprenører: 1. er rettet mot et sosialt formål der det er et udekket behov, 2. bidrar med nye løsninger på utfordringene, 3. involverer brukerne for arbeidet, medarbeiderne og andre sentrale interessenter, 4. drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig og 5. samarbeider på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller. Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor tradisjonelle offentlige løsninger.
Sosialt entreprenørskap

Handler om aktivitetene som skal til for å skape noe nytt for å møte et sosialt problem. Sosialt entreprenørskap handler om å ta i bruk nye løsninger på sosiale, samfunnsmessige eller miljømessige utfordringer.  Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter. Se også sosiale entreprenører.

Asker kommunes arbeid med innovasjon

Asker kommune har opprettet en egen nettside om innovasjon.
Asker kommune har laget en egen innovasjonsstrategi Blikk for muligheter som gjelder for perioden 2015 - 2018.
 
Eksempler på samarbeidsavtaler

 • Partnerskapsavtale: Utsmykking i Generasjonsparken som er en avtale mellom Oppegård kommune og Mikrofinans Norge. Formålet med partnerskapsavtalen er å sikre et forutsigbart og forpliktende samarbeid om utvikling av «Generalsjonsparket – et sted å sykle til», spesielt med tanke på kunstelementer og utsmykking.

Fagseminar om sosialt entreprenørskap i regi av KS

Fagseminaret den 8. april 2016 var i regi av KS, og prosjektet Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger utført av Uni Research Rokkansenteret (prosjektledelsen) i samarbeid med ISF, NIBR og det europeiske forskernettverket EMES ble presentert. Her finner du presentasjonene fra fagseminaret og streaming av hele arrangementet.


Studier i sosialt entreprenørskap

Jeg vil bli en sosial entreprenør
Ferd har opprettet en egen veiledningsside til personer som ønsker å bli sosiale entreprenører. I tillegg til den kommersielle virksomheten har konsernet Ferd et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap.
 • Sosialt entreprenørskap i velferdsstaten

  Oppdragsutfører
  Tankesmien Agenda
  Utgivelsesår
  2016
  Forfatter
  Tankesmia Agenda
  Type publikasjon
  Notat
 • Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger

  Oppdragsutfører
  Uni Research Rokkansenteret
  Utgivelsesår
  2015
  Forfatter
  Jill M. Loga, Ivar Eimhjellen, Jenny Eschweiler, Eline L. Ingstad, Sigrid Stokstad og Marte Winsvold
  Type publikasjon
  Rapport
 • Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

  Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden

  Utgivelsesår
  2014
  Forfatter
  Nordisk ministerråd
  Type publikasjon
  Rapport
 • Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge

  Oppdragsutfører
  Uni Research Rokkansenteret
  Utgivelsesår
  2016
  Forfatter
  Ivar Eimhjellen og Jill Loga
  Type publikasjon
  Rapport
 • Velferd i nytt terreng

  Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene

  Oppdragsutfører
  Agenda Kaupang
  Utgivelsesår
  2014
  Forfatter
  Per Schanche m.fl.
  Type publikasjon
  Rapport