Helhetlig boligpolitisk planlegging

Trinn 6: Økonomiplan

Trinn i den sirkulære prosessen

Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.

Hvem gjør hva i dette trinnet? Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.
Trinn 1
Planstrategi
Trinn 2
Kommuneplanens samfunnsdel
Trinn 3
Kommuneplanens arealdel
Trinn 4
Fag/temaplan bolig
Trinn 5
Reguleringsplan
Trinn 6
Økonomiplan
TILBAKE TIL OVERSIKT

Bakgrunn for dette arbeidet

Kommunen kan innarbeide bolig- og velferdstema i økonomiplanen på flere måter, for eksempel gjennom:

 • å vedta temaplan
 • å fatte vedtak i enkeltsaker som får økonomiske konsekvenser
 • å vedta samfunnsdel, med tilhørende handlingsprogram
 • at administrasjonen foreslår tiltak inn i økonomiplanen

Kort beskrivelse

Fra kommuneloven § 44 om økonomiplan fremgår det at:

 • Kommunestyret skal vedta en rullerende økonomiplan en gang i året.
 • Økonomiplanen skal minst omfatte de fire neste budsjettår.
 • Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
 • Økonomiplanen skal for hvert enkelt år planen omfatter, anvise dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp.
 • Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
 • Formannskapet lager innstilling til økonomiplan. Ved parlamentarisk styreform er det rådet som innstiller overfor kommunestyret.
 • Innstillingen til økonomiplan, med forslag til vedtak, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.
 • Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne.

Resultater

At kommunen bevilger ressurser til å gjennomføre de foreslåtte tiltakene i kommunens vedtatte planer. Dette gjelder også kostnader knyttet både til å skaffe boliger, og til å finansiere relevante tjenester som skal sikre at folk blir boende i boligen.

 • Frå plan til handling og etablering av bustadkontor

  Eksempelet viser korleis Fjell kommune har gått frå ord til handling i sitt bustadsosiale arbeid etter at  kommunestyret vedtok Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 i februar 2014.

  Planen viste at kommunen sto ovanfor store utfordringar på feltet. Det var behov for over 200 nye kommunale bustader i planperioden (kommunale utleigebustader, omsorgsbustader med heildøgnsbemanning og sjukeheimsplassar), betra samordning av bustadsosiale oppgåver og auka bruk av bustadsosiale verkemiddel.

  Kommunestyret har satt av ca. 250 millionar for å investera i nye kommunale bustader i åra framover. Eit bustadkontor er etablert for å samla funksjonane anskaffing, tildeling og bustadfinanisering. I regi av bustadkontoret har kommunen skaffa 118 bustader i løpet av åra 2014 og 2015. Kommunen har arbeidd systematisk for å byggje opp kapasitet og kompetanse i organisasjonen. 

  God statleg drahjelp og politisk og administrativt engasjement gjorde det også mogleg for kommunen å nå nye busettingsmål for flyktningar, og styrka dei kommunale tenestene for å møte utfordringane flyktningkrisa førte med seg.

  Kommune
  Fjell kommune

Midlertidige endringer av praksis

Her i veiviseren har vi samlet all relevant informasjon og lenker fra direktoratene rundt tiltak og endringer av praksis knyttet til pandemien.

Denne informasjonen er samlet for deg som jobber på bolig- og tjenesteområdet.  

Vis informasjon