Helhetlig boligpolitisk planlegging

Trinn 6: Økonomiplan

Trinn i den sirkulære prosessen

Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.

Hvem gjør hva i dette trinnet? Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.
Trinn 1
Planstrategi
Trinn 2
Kommuneplanens samfunnsdel
Trinn 3
Kommuneplanens arealdel
Trinn 4
Fag/temaplan bolig
Trinn 5
Reguleringsplan
Trinn 6
Økonomiplan
TILBAKE TIL OVERSIKT

Bakgrunn for dette arbeidet

Kommunen kan innarbeide bolig- og velferdstema i økonomiplanen på flere måter, for eksempel gjennom:

 • å vedta temaplan
 • å fatte vedtak i enkeltsaker som får økonomiske konsekvenser
 • å vedta samfunnsdel, med tilhørende handlingsprogram
 • at administrasjonen foreslår tiltak inn i økonomiplanen

Kort beskrivelse

Fra kommuneloven § 14-4 om økonomiplan fremgår det at:

 • Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.
 • Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.
 • Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.
 • Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.
 • Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.
 • Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

Resultater

At kommunen bevilger ressurser til å gjennomføre de foreslåtte tiltakene i kommunens vedtatte planer. Dette gjelder også kostnader knyttet både til å skaffe boliger, og til å finansiere relevante tjenester som skal sikre at folk blir boende i boligen.

 • Frå plan til handling og etablering av bustadkontor

  Eksempelet viser korleis Fjell kommune har gått frå ord til handling i sitt bustadsosiale arbeid etter at  kommunestyret vedtok Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 i februar 2014.

  Planen viste at kommunen sto ovanfor store utfordringar på feltet. Det var behov for over 200 nye kommunale bustader i planperioden (kommunale utleigebustader, omsorgsbustader med heildøgnsbemanning og sjukeheimsplassar), betra samordning av bustadsosiale oppgåver og auka bruk av bustadsosiale verkemiddel.

  Kommunestyret har satt av ca. 250 millionar for å investera i nye kommunale bustader i åra framover. Eit bustadkontor er etablert for å samla funksjonane anskaffing, tildeling og bustadfinanisering. I regi av bustadkontoret har kommunen skaffa 118 bustader i løpet av åra 2014 og 2015. Kommunen har arbeidd systematisk for å byggje opp kapasitet og kompetanse i organisasjonen. 

  God statleg drahjelp og politisk og administrativt engasjement gjorde det også mogleg for kommunen å nå nye busettingsmål for flyktningar, og styrka dei kommunale tenestene for å møte utfordringane flyktningkrisa førte med seg.

  Kommune
  Fjell kommune

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon