Eksempel-på-boligsosiale-hensyn-i-planlegging-lokalt

Eksempel på boligsosiale hensyn i planlegging lokalt

En rekke kommuner beskriver i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel hvordan man ønsker å ta boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn i planleggingen.

Det boligsosiale området er godt og utførlig beskrevet i samfunnsdelene hos alle disse kommunene. I tillegg har kommunene i arealdelen sagt noe om både boligsosiale- og kvalitetsmessige hensyn. Noen av kommunene har til dels ambisiøse krav til miljø og energi og universell utforming. Også bomiljøkvaliteter løftes frem, gjerne i sammenheng med tema som levekår, normalisering og integrering.

De nevnte kommune, med unntak av Overhalla, har laget egne fag/tema/sektorplaner på det boligpolitiske og boligsosiale området. Planene er gitt ulike navn – fra boligbehovsplan, boligsosial handlingsplan, helse og omsorgsplan med egen boligdel, boligpolitisk handlingsplan og boligprogram.

Flere av kommunen har planlagt helhetlig, blant annet ved at det i arealdel og samfunnsdel også henvises til de lokale boligplanene/boligsosiale planer/ boligpolitiske planer:

  • Asker kommunes boligpolitiske strategi hvor det er referert til overordnet kommuneplan – både samfunnsdel og arealdel. Her knyttes utfordringsdokument for boligpolitisk strategi sammen med kommuneplanen, reguleringsplaner og aktiv bruk av utbyggingsavtaler.
  • Bodø sin boligpolitiske plan som sier at kommunen skal ha en bærekraftig byutvikling og at en slik dreining av befolkningsutviklingen ut av sentrum og de helt sentrumsnære områdene forutsetter bolig- og næringsetablering rundt tydelige lokalsenterstrukturer og at det utvikles gode forbindelser fra sentrum til bydelene. Arealdelen er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de målene som blir vedtatt for kommunens utvikling.
  • Larvik sine henvisninger til samfunnsdelen og arealdelen i beslutningsgrunnlaget til boligplanen, som er et eget plandokument. Ett eksempel er at et progressivt boligsosialt arbeid gir grunnlag for ytterligere vekst og verdiskaping gjennom høy takt i boligbyggingen. Kommunen kan bl.a. utnytte det handlingsrommet som ligger i utbyggingsavtaler og se disse i sammenheng med de virkemidler som ligger utenfor mulighetene i plan- og bygningsloven.
  • Arendal hvor de sier at «kommunedelplan Tidlig innsats – for bedre levekår 2023, inklusive Levekårsrapport 2014, må legges til grunn i all kommunal planlegging. Det vil si at levekårsaspektet skal innarbeides i kommune-planer, sektorplaner, handlingsplaner og økonomiplaner, areal- og utbyggingsplaner, med flere. Dette innebærer også at kommunens administrasjon og politiske ledelse må ta utgangspunkt i planens strategier i all saksbehandling.

Andre relevante kilder

Oslo kommune - kommuneplan

Asker kommune - kommuneplan

Lørenskog kommune - kommuneplan

Bodø kommunes planer herunder samfunnsdel, arealdel og boligplan

Trondheim kommunes samfunnsdel

Trondheim kommunes arealdel og andre planer

Overhalla sin oversikt over ulike plandokumenter

Molde kommunes planer

Hamarøy kommunes samfunnsdel

Hamarøy kommunes arealplaner 

Larvik kommunes samfunnsdel og arealdel

Arendal kommune sin oversikt over kommuneplan, planer og styringsdokumenter