Etablere felles verdigrunnlag for boligsosialt arbeid

Fase 3: Implementering av verdigrunnlag

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Få mandat og etablere et grunnlag for arbeidet
Fase 2
Fremme sak til politisk behandling
Fase 3
Implementering av verdigrunnlag
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Innarbeide vedtak i kommunalt planverk via kommunal planprosess, forankre verdigrunnlaget hos berørte tjenester og aktører og legge til grunn verdigrunnlaget i framtidige saksframlegg og prosesser.

Resultater fra fasen

 • Verdigrunnlag er implementert og tatt i bruk i berørte deler av organisasjonen
 • Verdigrunnlag er kommunisert til interessenter/samarbeidsparter/offentliggjort
 • Status for etterlevelse er kjent for administrasjonen med eventuelle tiltak for å sikre etterlevelse.

 • Innarbeiding verdigrunnlag i kommunal planprosess (Samfunnsdelen/sektorplaner/budsjett/handlingsprogram/evaluering/rullering av plan).
 • Konsekvenser av verdigrunnlaget kommer til uttrykk i annet kommunalt planarbeid på en slik måte at det tas boligsosiale hensyn i arealplanlegging, boligforvaltning og tjenesteutvikling for øvrig.
 • Forankre vedtak i det tverrfaglige samarbeidet av ulike tjenester i kommunen.
 • Verdigrunnlaget benyttes aktivt i utvikling og gjennomføring av arbeidet i kommunen. Dette vil gi premisser for de valg kommunen til enhver tid tar. Beslutninger for det boligsosiale arbeidet bør alltid veies mot verdigrunnlaget.
 • Oppfølging av implementering av verdigrunnlaget. Følge opp og innhente status for etterlevelse av verdigrunnlag. Vurdere og eventuelt iverksette tiltak ved uklarheter eller manglende etterlevelse
 • Ved nye saksframlegg legges verdigrunnlaget som en premiss for rådmannens forslag til vedtak.
 • Verdigrunnlaget bør evalueres og rulleres etter hvert kommunestyrevalg for å forankre dette hos nye politikere.
 • Kommuneadministrasjon har ansvaret for implementering og oppfølging av verdigrunnlaget.
 • Berørte tjenester gi tilbakemeldinger og etterspørre avklaringer, ta eierskap til verdigrunnlag og ansvar for implementering tverrfaglig og i eget ansvarsområde. Ved relevante saksframlegg til politisk behandling skal verdigrunnlaget legges til grunn.
 • By- eller kommunestyre har ansvar for å drøfte relevante saker opp mot verdigrunnlaget.
 • Planutvalget har ansvar for å drøfte relevante regulering – og byggesaker opp mot verdigrunnlaget.