ARBEIDSPROSESS

Etablere felles verdigrunnlag for boligsosialt arbeid

Kort om arbeidsprosessen

Boligsosialt arbeidsfelt mangler ofte et felles verdigrunnlag på tvers av tjenester og etater. Arbeidsprosessen har som mål å etablere et kommunalt boligsosialt mandat som operasjonaliserer verdier i den nasjonale boligpolitikken. Et slikt boligsosialt mandat vil kunne gi politisk handlingsrom basert på verdier, samt gi støtte til beslutninger som fremmer boligtiltak for vanskeligstilte. Et vedtatt verdigrunnlag vil få konsekvenser for kommunens valg av strategier.

Prosessen beskriver hvordan man forbereder og etablerer et felles verdigrunnlag, får mandat til å jobbe med å utvikle verdigrunnlag, politisk behandling og deretter implementering.

Bakgrunn

  • Vurdering fra administrasjonen eller politisk ledelse om behov for etablering av felles verdigrunnlag. Dette kan være basert på innspill fra tjenesteområder.
  • Vedtak i by/ kommunestyre om økt boligsosial satsing.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Få mandat og etablere et grunnlag for arbeidet
Fase 2
Fremme sak til politisk behandling
Fase 3
Implementering av verdigrunnlag
Verdigrunnlag
En samling visjoner man strekker seg etter som likestiller alle innbyggerne, slik at alle innbyggere skal ha tilfredsstillende boforhold, som igjen bygger opp under deltagelse i samfunnet og positiv levekårsutvikling. Verdiene kan virke samlende og inspirerende og styrke omdømmet.

Invitere brukerrepresentanter eller brukere til å medvirke i prosessen. Involvere i prosess.

  • Solid planarbeid gir boligsosial suksess

    Det som kunne se ut som en treg start i det boligsosiale programarbeidet, var i stedet en solid fundamentering av planer, samarbeidsstruktur og verdier. Nå har erfaringene fra planarbeidet i Larvik de fire siste årene blitt et forbilde for andre kommuner. på boligplanlegging og prosess fra plan til handling. Det er lagt vekt på en helhetlig tilnærming og samordning med øvrig planverk.

    Kommune
    Larvik kommune