Eierrådighetsstrategier

Målsetningen for prosjektet er å bidra til å styrke kommunenes evne til å utvikle mangfoldige byområder. Gevinstene ved utvikling av sosialt bærekraftige byområder er at et mangfold av innbyggere får tilgang til boligløsninger og adgang til felles goder. Over tid vil en velbalansert sosial innbyggersammensetning skape stabilitet i felles bomiljøer, bidra til økt bokvalitet og gi bedre folkehelse.

Dette prosjektet beskriver et fundament for utviklingen av en nasjonal praksis for såkalte kommunale eierrådighetsstrategier som et virkemiddel for å oppnå ønska sosialt mangfold ved byutviklingsprosesser. Eierrådighetsstrategier vil gi kommunene større mulighet for aktiv styring av boligpolitikken, hvilket igjen er hensiktsmessig for en sosialt bærekraftig boligutvikling. En eierrådighetsstrategi definerer langsiktige mål for tomteerverv og forvaltning av kommunal eiendomsmasse. Utvikling av strategier for bruk av den kommunale eierrådigheten krever økonomisk handlingsrom, god eiendomskompetanse, tilgjengelige areal i sentrale strøk, samt en helhetlig, langsiktig og målrettet tomtepolitikk. En viktig avgrensning er at prosjektet hovedsakelig har analysert praksis innen bruk av eierrådigheten i de tilfeller hvor kommunen er tomteeier.

I januar 2019 etter faglig godkjennelse fra kommunene som deltok i prosjektet, kommer Veiviseren til å publisere fullstendig materiale om systematisering av eierrådighetsstrategier:

 • suksessfaktorer for god praksis innen utvikling av kommunale eierrådighetsstrategier
 • beskrivelse av dagens praksis innen bruk av eierråderettstrategier i storbykommunene
 • beskrivelse av tilgengelige virkemidler for å oppnå sosial miks
 • hovedstrategier for eierrådighet ved utvikling av tomter
 • mer detaljert beskrivelse av rammeverk av suksesskriterier for det videre arbeidet

Prosjektet baseres på praksis i de fem storbyene Hubankens Storbyprogrammet: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

Systemorientert design og tjenestedesign

Den overordnede metodiske tilnærmingen for systematisering av eierrådighetsstrategier kalles design for policyutvikling. Metoden går ut på å kombinere teknikker fra systemorientert design og tjenestedesign. Denne tilnærmingen er valgt for å levere et tydelig målbilde som kan bidra til effektiv praksisdeling fra kommuners bruk av virkemidlene knyttet til eierrådsretten.

Systemorientert design (SOD) er en tilnærming som genererer en helhetlig oversikt over komplekse sammenhenger og sammenfatter verdifull innsikt fra ulike interessenter. Metoden brukes i tverrfaglige team for å forstå barrierer, identifisere verdinettverk, fastsette handlingsplaner, peke ut organisatoriske mulighetsrom og gevinstpotensialer. Hensikten er å skape skalerbare systemiske forandringer i en ønsket retning. Tanken bak denne tilnærmingen var at prosjektet vil kunne anvende SOD for å illustrere et visuelt rammeverk basert på praksiserfaringer fra viktige interessenter som representanter for Husbanken, representanter fra storbykommunene, byplanleggere, eiendoms- og boligansvarlige i kommunen.

Tjenestedesign er en metodisk og kreativ tilnærming for å levere helhetlige, forståelige og attraktive tjenester med utgangspunkt i brukerens opplevelser. Tjenestedesigntilnærmingen brukt for å illustrere anvendelse og spredning av ønsket praksis ved utviklingsprosesser.

Prosess

Systemorientert tjenestedesign anvender samskapingsprosesser (co-creation) gjennom tett samarbeid og dialog mellom ulike interessenter for å belyse et komplekst fenomen, og deretter illustrere handlingsrom og løsningsforslag. Prosjektet var delt i tre hovedfaser (illustrasjon 1):

 1. Innledende kartlegging av dagens praksis i storbykommunene
 2. Analyse av praksisutøvelse knyttet til en konkret case (Slettebakken, Bergen kommune)
 3. Analyse og sammenstilling av funn

eierrådighet1

Behov og ønsker om fremtidig praksis innen bruk av eierråderettstrategier i kommunene

Disse fem hovedkategoriene danner et rammeverk av suksesskriterier for fremtidig praksis innen bruk av eierråderettstrategier i kommunene:

 1. Politisk forankring av ambisjoner for sosial bærekraftig byutvikling
 2. Økt bevissthet om sammensatt bruk av virkemidler
 3. Helhetlig plan- og utviklingsarbeid
 4. Organisering for tverrfaglig gjennomføring i kommunen
 5. Medvirkningsprosesser

eierrådighet2

 • Juridiske virkemidler kommunen kan bruke for å fremme privat boligutleie (pdf)
  Veilederen inneholder en oversikt over hvilke juridiske virkemidler kommuner kan benytte for å få flere private utleieboliger. Virkemidlene er illustrert med praktiske eksempler. Advokatfirmaet Bing Hodneland har skrevet veilederen på oppdrag fra Husbanken. De omtaler blant annet klausuleringer ved salg av tomter, reguleringsplan, utbyggingsavtaler, offentlig-privat-samarbeid (OPS), kommunale garantier, fritak eller redusert kommunal eiendomsskatt, Husbankens virkemidler og utleie av del av egen bolig. 
 • Det gode nabolag

  Boligtilbudet i Vallerveien 146 "Det gode nabolag", er blitt et innovasjonsprosjekt der kommunen i samarbeid med Husbanken tilrettelegger for utbygging av ca. 70 boliger organisert som borettslag. Kommunen har solgt eiendommen med føringer for beboersammensetning til en privat aktør, som utvikler, omregulerer, bygger og selger boligene.

  I prosjektet legges det til rette for attraktive fellesarealer som fremmer felleskapet mellom beboerne for bla. å forebygge ensomhet. Det er avgjørende at volumet av de ordinære boligene er av en slik størrelse at prosjektet fremstår som et ordinært boligprosjekt som fremmer inkludering.