Fritidserklæringen

Fritidserklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. 

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre unge. For å oppnå Fritidserklæringens mål må kommunen arbeide tett med frivillige lag og foreninger.

Ved å opprette lokale fritidserklæringer, kan kommune og frivilligheten formalisere et lokalt samarbeid for å øke deltakelsen blant barn og unge. En lokal fritidserklæring kan bidra til et sterkere fokus og økt engasjement i arbeidet med å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.

Fritidserklæringen