0-24 samarbeidet

0-24 samarbeidet skal bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. 

0–24-samarbeidet skal tilrettelegge for bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. Stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet.

0-24 samarbeidet