Innovasjon-i-boligsosialt-arbeid

Barn og unge

Godt boligsosialt arbeid handler om å trygge gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom skal bidra til å øke kunnskap i kommunene om hvordan arbeid mot fattigdom blant barn kan innrettes. 0-24 samarbeidet skal fremme økt samarbeid på tvers av sektorer for å ivareta utsatte barn og unge mellom 0 til 24 år. Fylkesmannens arbeid med Sjumilssteget dreier seg om implementering av barnekonvensjonen i kommuner.

Fritidserklæringen har som formål at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter og ungdomsmedvirkning i kommunal planlegging er både en ressurs for kommunene og en rettighet ifølge barnekonvensjonen til å bli hørt i saker som angår dem.