Om Veiviseren

Om Veiviseren.no

Veiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet for kommunene, men også for ansatte i direktoratene, fylkesmannsembetene, samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner. Mange har behov for sammensatte tjenester. I Veiviseren har vi samlet «alt på ett sted» innenfor bolig – og tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå. Veiviseren skal bidra til å heve kompetansen hos kommuner og samarbeidspartnere, gjøre offentlig sektor mer transparent, og bidra til en mer lik praksis overfor innbyggerne lokalt. Veiviseren skal bygge opp under målsettingene i strategien Bolig for velferd om å skaffe bolig til vanskeligstilte, og styrke muligheten for å mestre boforholdet. Strategien sier også at den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Det bidrar Veiviseren til gjennom å ha innhold fra alle de ansvarlige direktorat og samarbeidspartnere.

Veiviseren omhandler blant annet temaer som: kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeidet knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner. Veiviseren vil gjøre dette arbeidet enklere for kommunene gjennom å veilede dem gjennom arbeidsprosesser steg-for-steg, tilby digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner og aktører. Eksemplene er formidlet av kommunene og viser deres erfaringer.

Seks direktorat utvikler innholdet i Veiviseren sammen med kommunene, samarbeidspartnere, fylkesmenn og brukerorganisasjoner. De ansvarlige direktoratene er: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Bakgrunn

Veiviseren er det viktigste tiltaket under strategien Bolig for Velferd (2014-2020). I strategien står det at Veiviseren skal gi en framstilling av lovverk, virkemidler, gode eksempler og kompetanse. En bred behovskartlegging i 2014/2015 hos samtlige relevante aktører avdekket målgruppenes behov om å raskt få kjennskap til relevante fagområder, oppdatert informasjon og veiledning i å gjennomføre arbeidsoppgaver beskrevet i arbeidsprosesser. For å oppnå dette ble det vedtatt at Veiviseren må være digital.

En ressursgruppe for Veiviseren har deltatt aktivt i utviklingen av Veiviseren, og også produsert innhold. Ressursgruppa har bestått av 14 kommuner fra hele landet og to fylkesmannsembeter. I tillegg samarbeides det bredt med kommuner og mange ulike aktører for å utvikle Veiviseren.

Videreutvikling av veiviseren.no

Veiviseren skal videreutvikles i årene fremover slik at den til enhver tid dekker kommunenes behov. Kommunene er helt sentrale i den videre utviklingen av flere nyttige verktøy og digitale kurs i Veiviseren. Derfor er det opprettet en arbeidsgruppe med åtte kommuner fra hele landet som vil være tett på dette arbeidet fremover.

I tillegg er vi avhengige av alle innspill og tilbakemeldinger for å videreutvikle Veiviseren. Vi utfordrer derfor deg som bruker Veiviseren om å gi tilbakemeldinger, forslag til nytt innhold og gjerne dele erfaringer fra din kommune. 

 

Veiviseren på Vimeo

I Veiviseren finnes det mange filmer som viser erfaringer fra andre kommuner og som illustrasjons-filmer for arbeidsprosesser. Alle filmene er relaterte til de gjeldende eksemplene eller arbeidsprosessene, men du kan også sjekke ut alle filmene direkte her: Veiviseren på Vimeo

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon