Om Veiviseren.no

Veiviseren.no er en digital informasjons- og veiledningsressurs, en verktøykasse, utviklet for kommunene og andre som jobber med bolig- og tjenesteutvikling. Mange mennesker har behov for sammensatte tjenester, og i Veiviseren.no har vi samlet «alt på ett sted» innenfor bolig – og tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå. Veiviseren.no kan også være nyttig for brukere og pårørende.

Veiviseren.no skal bidra til å heve kompetansen hos kommuner og samarbeidspartnere, gjøre offentlig sektor mer transparent, og bidra til en mer lik praksis overfor innbyggerne lokalt. Veiviseren.no skal bygge opp under målsettingene i strategien «Alle trenger et trygt hjem» (2021 – 2024):

1. Flere skal kunne eie egen bolig 
2. Leie skal være et trygt alternativ
3. Sosial bærekraft i boligpolitikken
4. Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse

Veiviseren.no omhandler blant annet temaer som: kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeid knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner. Veiviseren.no vil gjøre dette arbeidet enklere for kommunene gjennom arbeidsprosesser med steg-for-steg veiledning, tilby digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner og aktører. Eksemplene er formidlet av kommunene og viser deres erfaringer.

Seks direktorat utvikler innholdet i Veiviseren.no sammen med kommunene, samarbeidspartnere, Statsforvalter (tidligere Fylkesmann) og brukerorganisasjoner. De ansvarlige direktoratene er: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Veiviseren.no, tidligere Veiviser Bolig for velferd, var det viktigste tiltaket under strategien Bolig for Velferd (2014-2020). I strategien sto det at veiviseren skulle gi en framstilling av lovverk, virkemidler, gode eksempler og kompetanse. En bred behovskartlegging i 2014/2015 hos samtlige relevante aktører avdekket målgruppenes behov om å raskt få kjennskap til relevante fagområder, oppdatert informasjon og veiledning i å gjennomføre arbeidsoppgaver beskrevet i arbeidsprosesser. For å oppnå dette ble det vedtatt at veiviseren må være digital og som resulterte i den digitale ressursen Veiviseren.no.
En ressursgruppe for Veiviseren.no deltok aktivt i utviklingen, og har også bidratt med å produsere innhold. Ressursgruppa besto av 14 kommuner fra hele landet og to fylkesmannsembeter, nå Statsforvalter.  

Videreutvikling av veiviseren.no

Det samarbeides bredt med kommuner og mange ulike aktører for å videreutvikle Veiviseren.no, slik at den til enhver tid skal dekke kommunenes behov. Kommunene er helt sentrale i den videre utviklingen av flere nyttige verktøy og digitale kurs.

I tillegg er vi avhengige av alle innspill og tilbakemeldinger for å gjøre Veiviseren.no mest mulig nyttig og relevant for alle som jobber med bolig- og tjenesteutvikling. Vi utfordrer derfor deg som bruker Veiviseren.no om å gi tilbakemeldinger, forslag til nytt innhold og gjerne dele erfaringer fra din kommune. 

Veiviseren.no på Vimeo

I Veiviseren.no finnes det mange filmer som viser erfaringer fra andre kommuner og som illustrasjonsfilmer for arbeidsprosesser. Alle filmene er relaterte til de gjeldende eksemplene eller arbeidsprosessene, men du kan også sjekke ut alle filmene direkte her: Veiviseren.no på Vimeo.

I filmen under ser vi at Bente Nygård Lindstad, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet, har tatt turen til Flisa i Åsnes kommune for å høre hvordan Silje Beitnes, boligsosial koordinator i Åsnes kommune, har funnet nytte av Veiviseren.no i sitt arbeid. Åsnes fikk et treårig boligsosialt tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å sette i gang. Hør Silje fortelle om hvilke gevinster kommunen har hatt ved å bruke informasjon, veiledning, sjekklister og eksempler fra andre kommuner som de har funnet i Veiviseren.no da de startet å utvikle boligsosialt arbeid i kommunen.  

Du har ikke tilgang til:

  • YouTube.com
  • Vimeo.com
Vennligst ta kontakt med IT-ansvarlig da sperren ligger på nettverket hos deg og ikke Veiviseren.no.