Husbanken

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Husbanken er et statlig forvaltningsorgan direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Helt siden opprettelsen i 1946 har Husbanken vært det viktigste statlige organet for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Hovedoppgaven fra starten av var god boligforsyning, mens det boligsosiale arbeidet nå har hovedprioritet.

"Alle skal bo godt og trygt" er visjonen for boligpolitikken. Regjeringen sier at Husbanken skal supplere boligmarkedet for å bosette vanskeligstilte, og sørge for at flere boliger og bygg møter fremtidens behov.

For å møte samfunnsutfordringene som kommer og oppnå størst mulig velferdsgevinster er Husbankens strategi  

  • å videreutvikle den koordinerende rollen overfor velferdsaktørene der regjeringens strategi «Bolig for velferd» danner grunnlaget

  • å legge til rette for at kommunene finner helhetlige løsninger som skaper gode og sikre boliger og boområder for befolkningen generelt og de vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt

  • å være fremst i velferds-Norge på å utvikle og ta i bruk digitale løsninger

Andre ansvarsområder

Husbanken forvalter økonomiske virkemidler for Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Disse er:

  • tilskudd til studentboliger
  • investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
  • kompensasjonsordninger for tidligere sykehjem- og omsorgsboligprosjekter
  • kirkebygg, skole- og svømmeanlegg

Husbanken bidrar også med kunnskapsutvikling, forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggsektoren og andre.

Relevant lovverk direktoratet forvalter

Husbankloven

  • Husbanken skal forvalte bostøtte og låne- og tilskuddsordninger og bidra til å utvikle og formidle kunnskap om mål og resultat innenfor sitt saksområde. Kommunal – og moderniseringsdepartementet kan gi forskrifter om virksomheten og de økonomiske virkemidlene til Husbanken.

Lenke til mer informasjon

Husbankens hjemmeside

Husbankens årsrapporter