Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fagansvar for de sosiale tjenestene i NAV. Styringsansvaret ligger hos kommunen.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) beskriver NAV sitt ansvar på bolig- og tjenesteområdet. Lovens formål er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd- og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Andre ansvarsområder

Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overordnede ansvaret for at arbeids- og velferdsforvaltningen oppfyller de forventninger som stilles og når de mål og resultater som framgår av departementets oppdrag. Direktoratet har ansvar for overordnet styring, ledelse og utvikling av Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). 

Relevant lovverk direktoratet forvalter

Arbeids- og velferdsdirektoratet følger opp lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Lenke til mer informasjon

Arbeids- og velferdsdirektoratets nettsider (NAV).