Alle trenger et trygt hjem (2021-2024)

Type publikasjon:
Strategi
Utgivelsesår:
2020
Offisielt nummer:
Publikasjonskode H-2475 B
Gjelder for årene:
2021-2024

Kort sammendrag

Rundt 179 000 er vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge i dag. Omkring 4 000 av dem er bostedsløse. I den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken "Alle trenger et trygt hjem"  (2021-2024) vil regjeringen rette innsatsen mot de vanskeligstilte på boligmarkedet, som over tid sliter med å skaffe seg et godt sted å bo. 

Å bo trangt eller å slite med å betale husleien eller boliglånet, er en stor belastning som ofte går mest utover barn og unge. I strategien legger derfor regjeringen opp til å prioritere følgende innsatsområder:

  • Barn og unge
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • De som står i fare for å bli eller er bostedsløse

I strategien lanserer regjeringen en nullvisjon for bostedsløse og en rekke konkrete tiltak som skal bidra til at flere vanskeligstilte får mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Sentrale føringer eller konklusjoner

 Regjeringen har fastsatt følgende mål for å forsterke innsatsen i årene som kommer:

  • Flere skal kunne eie egen bolig
  • Leie skal være et trygt alternativ
  • Sosial bærekraft i boligpolitikken
  • Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse

Mål og tiltak i strategien

Mål 1: Flere skal kunne eie egen bolig (kap.2)
Mål 2: Leie skal være et trygt alternativ (kap.3)
Mål 3: Sosial bærekraft i boligpolitikken (kap. 4)
Mål 4: Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse (kap. 5)

Etter nær 20 år med nasjonale strategier og innsatser, er det utviklet og etablert gode samarbeidsarenaer for boligsosialt arbeid. Roller og ansvar er tydeligere, og bolig og tjenester er mer integrert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Vi har mer kunnskap enn noen gang om hva som virker. Den første evalueringen av Bolig for velferd (2014–2020) viser forbedring på flere områder. Selv om det er vanskelig å påvise hvilken betydning selve strategien har hatt på resultatene, ser vi at barnefamilier får mer hjelp enn tidligere. Bosituasjonen for personer med rusproblemer og psykiske lidelser er bedre. Det er også en positiv utvikling i kommunenes arbeid.

I dag er arbeidet bedre forankret på ledelsesnivå, mange kommuner har styrket kompetansen sin, og samarbeidet mellom ulike enheter og fagområder i kommunen er mer utviklet. De store kommunene rapporterer om en mer positiv utvikling enn det de små kommunene gjør. Innsatsen fremover skal bygge på erfaringer, strukturer og kunnskap som er utviklet under Bolig for velferd (2014–2020). De tiltakene som det er erfart at fungerer, skal forsterkes og videreutvikles.

Vedlegg

Nasjonal strategi Alle trenger et trygt hjem 2021-2024