Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 - 2020

Type publikasjon:
Stortingsproposisjon
Utgivelsesår:
2016
Offisielt nummer:
Prop. 15 S
Gjelder for årene:
2016 - 2020

Kort sammendrag

Regjeringen trapper opp innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder i perioden 2016 – 2020. Flere skal få hjelp før de utvikler rusmiddelproblemer. Kapasitet og kvalitet i behandlingstilbudet skal styrkes og brukermedvirkning skal sikres ved utforming av tjenestetilbudet.  Bolig, arbeid og aktivitet til rusmiddelavhengige skal prioriteres.

Planen skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats overfor grupper som står i fare for eller er i ferd med å utvikle rusmiddelproblemer og for personer med alvorlig rusavhengighet og deres pårørende.

Brukerne og de pårørendes behov skal være utgangspunktet for omfang og innhold i tjenestene. Planen har konkrete mål innen sentrale levekårsområder som arbeid, økonomi, sosiale forhold, skole, utdanning, bolig, barnevern, ernæring og helse- og omsorgsfeltet. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB) skal styrkes.


Sentrale føringer eller konklusjoner

Planen har fem overordnede mål:

  • Å sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet
  • Å sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig
  • Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat
  • Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
  • Det skal utvikles og i større grad tas i bruk alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer

 Prioriterte innsatsområder og tiltak:

  • Bidra til at flere rusavhengige får et egnet sted å bo
  • Øke antall tiltaksplasser for de med nedsatt arbeidsevne med 500 plasser
  • Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer
  • Åpne mottakssentre i de største byene og sørge for økt utbygging av oppsøkende behandlingsteam etter modell av ACT-team, lavterskel substitusjonsbehandling etter modell av LASSO og lavterskeltilbud etter modell av Gatehospitalet
  • Økt kompetanse om rus- og avhengighetsproblematikk i alle sektorer

Lenke til mer informasjon

Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) (pdf)

 

Link til elektronisk versjon

Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)