Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

Type publikasjon:
Proposisjon til Stortinget
Utgivelsesår:
2016
Gjelder for årene:
2017-2021

Kort sammendrag

Dette er regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn og unge. 

Sentrale føringer eller konklusjoner

Samfunnets viktigste oppgave er å beskytte sine borgere. At mennesker blir utsatt for vold og overgrep angår oss alle. Vold og overgrep får først og fremst følger for den som rammes. Det er også et samfunnsproblem og et folkehelseproblem som kan medføre betydelig fysiske og psykiske problemer. Vold har store kostnader i form av økte behov for hjelpetiltak i skolen, psykisk og fysisk helsehjelp, barneverntiltak, krisesentertilbud, sosialtjenester og politiressurser. 

Arbeidet med å forebygge og bekjempe vold og overgrep må prioriteres høyt. Dette er en investering i alles fremtid. 

Lenke til mer informasjon

Les opptrappingsplanen

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon