Morgendagens omsorg

Forside rapport
Type publikasjon:
Stortingsmelding
Utgivelsesår:
2013
Gjelder for årene:
2012-2013

Kort sammendrag

Helse- og omsorgssektoren stor overfor store oppgaver framover med økt andel eldre og større kompleksitet i oppgaveløsningen.

Man må utvikle tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Innbyggerne selv og lokalsamfunnet må mobiliseres på nye måter, ideelle og frivillige organisasjoner trekkes mer inn i arbeidet, og man må tenke innovativt og ta i bruk ny velferdsteknologi. I arbeidet med velferdsteknologi har departementet fått utarbeidet fagrapporten Velferdsteknologi om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene fram mot 2030.

Sentrale føringer eller konklusjoner

  • Bygge videre på etablert struktur regionalt med fem omsorgsforskningssentre og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Samarbeid med KS.
  • På nasjonalt nivå vil etablerte innovasjonsinstitusjoner og fagmiljø bli involvert. Etablering av nytt kompetansesenter som skal bli pådriver for innovasjon i kommunesektoren.
  • Innovasjonsprogram (2013-2020) som skal styrke det kommunale innovasjonsarbeidet på helse- og omsorgsfeltet.
  • Ny pårørendepolitikk som gjør det lettere å kombinere arbeid og omsorg - Program for aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020.
  • Utfordre ideelle og frivillige organisasjoner til å finne nye løsninger. Egen strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet der man vektlegger mobilisering/organisering, nettverksarbeid, arenaer, livsgledesykehjem og kunnskap/forskning.
  • Samvirke som en mulighet og samspill med næringslivet.
  • Faglig omstilling og bredere kompetanse.

Lenke til mer informasjon

Her kan du laste ned meldingen til stortinget (pdf).

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon