Retningslinjer for kriminalomsorgens ansvar og oppgaver

Type publikasjon:
Rundskriv KDI
Utgivelsesår:
2015

Kort sammendrag

Retningslinjene regulerer samarbeidet mellom kriminalomsorgen og NAV-veiledere i fengsel. De beskriver også kriminalomsorgens ansvar og oppgaver i tilbakeføringsarbeidet mer generelt.

Se også Arbeids og- velferdsdirektoratets  ”Retningslinjer for ansvar og oppgaver for NAV-veileder i fengsel (2014).


Sentrale føringer eller konklusjoner

  • tilrettelegge for samarbeidet mellom kriminalomsorgens ansatte i fengsel og NAV-veileder i fengsel
  • informere og  kartlegge domfelte/innsatte
  • boligsosialt arbeid – arbeid for at innsatte/domfelte kan beholde egen bolig, eller koordinere arbeidet mot kommune for å skaffe bolig etc.
  • motivasjons- og endringsarbeid
  • samarbeid med arbeidsdriften  (arbeid og aktivitet i fengselet)
  • tiltak for rusmisbrukere
  • planlegge løslatelse og straffegjennomføring i samfunnet
  • samtykke og dokumentasjon

Link til elektronisk versjon

Retningslinjer for kriminalomsorgens ansvar og oppgaver i samarbeid med NAV-veiledere i fengsel

 

Dette er vel ikke selve retningslinjene? Men et rundskriv?

Vedlegg

Retningslinjer for NAV-veiledere i fengsel Retningslinjer for kriminalomsorgen i samarbeid med NAV