Rom for alle

Type publikasjon:
NOU
Utgivelsesår:
2011
Offisielt nummer:
NOU 2011:15

Kort sammendrag

Boligutvalget, ledet av ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram, har i denne utredningen drøftet og gitt anbefalinger for hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i årene framover. Utvalget slår fast at bolig er en del av velferdspolitikken. Uten fast bolig ekskluderes man fra deltakelse i samfunnet.

Bolig må, sammen med helse, utdanning og inntektssikring, forankres som den fjerde av velferdspolitikkens pilarer. Staten må opptre som én enhet i sin dialog og samarbeid med kommunene. Husbankens rolle som boligsosial støttespiller for kommunene må forsterkes og videreutvikles, står det i utredningen.

Husbankens rolle har helt siden opprettelsen i 1946 vært å bidra til ønsket utvikling i boligmarkedet. Fra boligforsyning har fokuset dreid over mot personer som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Den forrige boligutredningen fra 2004 vektla betydningen av boligsosialt arbeid. Denne utredningen styrker denne retningen.

Sentrale føringer eller konklusjoner

 • Boligen er en sentral del av velferdspolitikken. Det må ligge til grunn for politikkutformingen at alle med riktig hjelp kan bo.
 • Det er god samfunnsøkonomi i å føre en aktiv og sosial boligpolitikk. Det viktigste er imidlertid anerkjennelsen av at alle trenger en bolig og et hjem for å kunne leve et verdig liv. Det skal være rom for alle.
 • Boligen må, sammen med helse, utdanning og inntektssikring, forankres som den fjerde velferdspilar.
 • Å ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. For enkelte er ikke tilgang til bolig tilstrekkelig. Også et tilbud av tjenester vil være nødvendig for å kunne bo. Å ha en adresse er ofte også en forutsetning for å kunne motta nødvendige velferdstjenester.
 • Boligen er grunnleggende viktig i et folkehelseperspektiv.
 • Hvordan vi bor og hvor vi bor, er faktorer som har betydning for velferd og levekår.
 • Staten må opptre mer enhetlig overfor kommunene, og Husbanken gis en samordnende rolle.
 • Kommunene må ha klarere juridiske rammer for sitt boligsosiale ansvar og sikres økonomiske rammer som gjør det mulig å ivareta ansvaret.
 • Både det private leiemarkedet og den kommunale utleiesektoren må bli bedre tilpasset beboernes behov.
 • Økt støtte til bygging av studentboliger vil redusere presset på andre utleieboliger.
 • Det er viktig å støtte leiernes muligheter til å ivareta sine rettigheter. Husleietvistutvalget bør utvides, og det bør legges til rette for en nasjonal leieboerforening. 

Vedlegg

NOU Rom for Alle 2011 SAFO_Gardermoen_NOU_2011-15_050512-Mariann_Jodis_Blomli