Innovasjon i omsorg

Type publikasjon:
NOU
Utgivelsesår:
2011
Offisielt nummer:
NOU 2011:11

Kort sammendrag

NOU-en tar opp ulike tema der man trenger mer innovasjon i helse- og omsorgssektoren for å møte framtidens utfordringer. De presenterer fem forslag:

 • Ny politikk for næromsorg. Teknologi i næromsorg. Involvere familien, sosiale nettverk og lokalsamfunnet. 
 • Teknoplan 2015 - teknologistøtte til omsorgstjenester.
 • Nye rom - framtidas boligløsninger og nærmiljø.
 • Et nasjonalt program for innovasjon i kommunal omsorg; kommunal innovasjonsskole; én prosent av budsjett til innovasjon, utvikling og forskning.
 • Styrke omsorgsfeltet som næring; en samlet kunnskaps- og næringsutviklingspolitikk.
Utvalget problematiserer personvernet knyttet til GPS som hjelpemiddel for å følge med demente og andre med kognitiv svikt. Det er forskjell på å bli våket over, og å bli overvåket. Datatilsynet har bidratt i utvalgsarbeidet, og det kan åpnes for bruk av sporingsteknologi i større grad i årene som kommer. 

Sentrale føringer eller konklusjoner

Utvalgets forslag til konsept innebærer en «fusjon» der høy bostandard og tjenestetilbud kan kombineres på ulike måter og stimulere til at det utvikles et mangfold av løsninger. Her bygges det på seks grunnleggende prinsipper:

 1. Et skille mellom kommunenes boligpolitikk og kommunens tjenestepolitikk på helse- og sosialtjenesteområdet, slik at tjenestetilbud og ressursinnsats knyttes til den enkeltes behov, uavhengig av boform.
 2. Et tydelig fysisk og juridisk skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle bygg med helse- og sosialtjenesteformål.
 3. Et faglig og organisatorisk skille mellom helsetjenester på den ene siden og matservering, kulturaktiviteter og andre servicetjenester på den andre siden.
 4. Boligløsninger som tilbyr alle nødvendige bofunksjoner (bad/toalett, kjøkkenkrok, soveplass og oppholdsareal) innenfor privatarealet, tilrettelagt for både beboer og pårørende. 
 5. Boliger med infrastruktur tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi.
 6. En felles husleie- og egenbetalingsordning uavhengig av boform, med likestilt rett til bostøtte fra Husbanken. Samme betaling for tjenester og dekning av medisiner og hjelpemidler over folketrygden.

Det legges tydelige føringer for framtidige boligløsninger, og dette må utredes videre. Kulepunkt nr. 5 er allerede integrert inn i Kommuneproposisjonen 2012.

Flere forslag knyttet til bolig

Utvalget foreslår flere konkrete tiltak på boligsiden.

 • rådgivningstjeneste for boligtilpasning etter mal av Husbankens 'Prosjekt boligtilpasning'
 • boligsparing for eldre
 • tilskudd til tilpasnings- og ombyggingsformål styrkes; mer hensiktsmessig heistilskudd 
 • klassifisering av boliger og tjenestetilbud
 • krav om ikke bare universelt utformet bolig, men også 'access to society' - tilgang til nærmiljøet

Lenke til mer informasjon

Her kan du laste ned NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg (pdf).