Statlige føringer og retningslinjer

Strategier, rundskriv, stortingsmeldinger og NOUer har ulik status og funksjon. Strategier kan anses som en statlig føring på hva som bør gjøres for å nå et mål. Retningslinjer og rundskriv gir føringer om hvordan et lovverk eller regelverk skal forstås. Stortingsmeldinger og NOUer gir et kunnskapsgrunnlag som kan ligge til grunn for senere regelverksendringer eller lovendringer, men er ikke en statlig føring. 

Strategier og handlingsplaner fra Regjeringen vil kunne anses som en statlig føring om hva som bør gjøres på et område for å nå et mål. 

Omsorg 2020

Demensplan 2020

Bolig for velferd

Strategi for boligmarkedet

Redusert tilbakefall til ny kriminalitet

Barn som lever i fattigdom

På vei til egen bolig

Rundskriv fra et departement eller et direktorat er den vanligste måten staten gir føringer om hvordan et regelverk skal forstås eller anvendes.  Men også veiledninger og uttalelser kan være aktuelle kilder.

Retningslinjer for kriminalomsorgens ansvar og oppgaver

En melding til Stortinget (forkortet Meld. St.) er et dokument fra Norges regjering til Stortinget om saker som regjeringen ønsker å orientere eller få drøftet i Stortinget uten at de er knyttet til er ferdig forslag til lov- eller plenarvedtak. Meldinger til Stortinget foreslår fremtidig politikk eller inneholder en rapport om offentlig virksomhet på et felt. Meldingene kan også gi uttrykk for hva som er gjeldende rett på området – i så fall blir meldingen en rettskilde og noe statlige etater normalt bør følge. Om saksgangen i Stortinget se her stortinget.no

Byggje - Bu - Leve

Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 - 2020

Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Berekraftige byar og sterke distrikt

Digital agenda for Norge

Morgendagens omsorg

En NOU kan ikke anses som en statlig føring men skal gi et kunnskapsgrunnlag og bakgrunnsforståelse. Ofte er slike utredninger foretatt av en uavhengig gruppe personer med særskilt kompetanse. 

Rom for alle

Innovasjon i omsorg