Statistikk-og-status

Statistikk og status

Her presenteres hovedindikatorene for Bolig for velferd som samlet gir et kortfattet og oversiktlig bilde av status pr 2016 i det boligsosiale arbeidet. Teksten under «statistikk og datakilder for kommunene ved kartlegging» gir en oversikt over hvilken statistikk som finnes hos ulike datakilder som kan brukes i kartlegging- og planleggingsprosesser.

Sluttrapporten til det nasjonale prosjektet for bedre styringsinformasjon inneholder styringsparametere og resultatmål for strategien Bolig for velferd.

Strategiens hovedmål, innsatsområder og den særlige innsatsen rettet mot barnefamilier og unge er operasjonalisert i 15 målsettinger. De 15 målsettingene gir føringer for hva som skal oppnås i strategiperioden.

Det nasjonale prosjektet for bedre styringsinformasjon har utarbeidet noen hovedindikatorer for strategien Bolig for velferd som samlet gir en kortfattet og oversiktlig bilde av status pr 2016 i det boligsosiale arbeidet.

Hovedindikatorene og de foreslåtte styringsparametere for Bolig for velferd vil bli oppdatert og presentert i årlige resultatrapporter. Rapportene skal være ferdigstilt innen 1. oktober hvert år fram til 2020.

Innsatsområde: Hjelp fra midlertidig til varig bolig

4 124

husstander oppholdt seg i midlertidig botilbud

Illustrasjon av to senger Illustrasjon av familie som drømmer om bolig

81 %

bodde i midlertidig botilbud under 3 måneder

45

barnefamilier bodde i midlertidig botilbud over 3 mnd

11 078

Totalt antall bosatte flyktninger

Illustrasjon av et telt med en person ved siden av, og en pil mot en bolig

76 %

av flyktningene ble bosatt innen 6 mnd

 

Innsatsområde: Hjelp til å skaffe egnet bolig

110 994

kommunale utleieboliger

Illustrasjon av et hus med en rullestolbruker

48 %

av de kommunale utleieboligene var tilpasset rullestolbrukere

6 905

husstander mottok startlån 

Illustrasjon av en barnefamilie i en bolig, med 3 penger i et hjørne Illustrasjon av en person i en bolig med 3 penger (startlånsmottaker)

53 %

av startlånmottakerne var barnefamilier

13 %

av startlånmottakerne bodde i kommunale utleieboliger

90 897

husstander mottok bostøtte

 Illustrasjon av en barnefamilie i en bolig 

30 %

av bostøttemottakerne var barnefamilier

 

Innsatsområde: Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

110

kommuner hadde et oppsøkende team i psykisk helse og rusarbeid

  

Innsatsområde: Sikre god styring og målretting av arbeidet

37 %

av kommunene opplevde å møte en samordnet stat

  

Andre relevante kilder

Sluttrapport for prosjekt bedre styringsinformasjon (pdf)

Statusrapport for 2014/2015 fra prosjekt bedre styringsinformasjon (pdf)

Husbankens årsrapport gir løpende tall for utviklingen i boligvirkemidlene.