En graf som peker oppover

Statistikk- og datakilder for kommunene

Formålet med veilederen er å gi hjelp til kommunen når det skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag i planarbeid. Et godt kunnskapsgrunnlaget er et viktig element for å kunne kommunisere på tvers av kommunale etater og opp til det politiske nivå i kommunen slik at man kan ta boligsosiale hensyn i all kommunal planlegging.

Veilederen gir oversikt over ulike statistikkindikatorer, sentrale definisjoner og lenker til informasjon og statistikk. I tillegg gir den eksempler på tabeller og diagrammer som kan benyttes i analysen.

Indikatorene i veilederen er i hovedsak hentet fra SSB, KOSTRA, Husbanken og IMDi. Statistikken fra portalen PANDA om befolkning og prognoser for boligbehov kan Fylkeskommunen framskaffe på bestilling.

Den viktigste kilden til kunnskap ligger i egen kommuneorganisasjon. Kommunene må selv gjennom tverretatlig samhandling beskrive behov og ønsket utvikling. For de med størst utfordring i rus og psykiatri er Brukerplan et anbefalt verktøy for å beskrive og analysere utfordringene. Brukerplan er utviklet og drives av KORFOR med støttet fra Helsedirektoratet.

Andre relevante kilder

Kunnskapsgrunnlag boligpolitisk plan. Veileder for statistikk til bruk som grunnlag i boligpolitiske analyser (vedlagt)

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon