En graf som peker oppover

Statistikk- og datakilder for kommunene

Formålet med veilederen er å gi hjelp til kommunene når de skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag blant annet for boligpolitisk plan, planlegging i kommunen og vurdering av bolig- og tjenestesituasjonen. Veilederen gir oversikt over ulike statistikkindikatorer, sentrale definisjoner og lenker til informasjon og statistikk. I tillegg gir den eksempler på tabeller og diagrammer som kan benyttes i analysen.

Kommunene står fritt til å benytte ulike statistikkilder. Indikatorene i veilederen er i hovedsak hentet fra SSB, Husbanken, FINN og IMDi. Statistikken fra portalen PANDA om befolkning og prognoser for boligbehov kan Fylkeskommunen framskaffe for dere. Oppdaterte tall for startlån, grunnlån, bostøtte og boligtilskudd kan Husbanken bidra med.

Det er i tillegg viktig å gjennomføre egne analyser av lokal boligforhold og virkemiddelbruk i kommunen. Det bør også foretas individkartlegginger. BrukerPlan er et gratis verktøy som kan benyttes for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakerne i kommunen. Verktøyet er utviklet av KORFOR og støttet av Helsedirektoratet.

Statistisk sentralbyrå lanserte i 2016 en ny statistikk om boforhold basert på data fra administrative registre som sier mye om boligsituasjonen i Norge. Til forskjell fra tidligere kan vi presentere statistikk for alle kommuner og for små grupper i befolkningen. Statistikken gir informasjon om boligsammensetning, andel leietakere, trangboddhet, og boforhold for ulike målgrupper som barnefamilier.

Andre relevante kilder

Kunnskapsgrunnlag boligpolitisk plan. Veileder for statistikk til bruk som grunnlag i boligpolitiske analyser (vedlagt)