En graf som peker oppover

Statistikk- og datakilder for kommunene

Formålet med veilederen er å gi hjelp til kommunen når det skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag i planarbeid. Et godt kunnskapsgrunnlaget er et viktig element for å kunne kommunisere på tvers av kommunale etater og opp til det politiske nivå i kommunen slik at man kan ta boligsosiale hensyn i all kommunal planlegging.

Veilederen gir oversikt over ulike statistikkindikatorer, sentrale definisjoner og lenker til informasjon og statistikk. I tillegg gir den eksempler på tabeller og diagrammer som kan benyttes i analysen.

Indikatorene i veilederen er i hovedsak hentet fra SSB, KOSTRA, Husbanken og IMDi. Statistikken fra portalen PANDA om befolkning og prognoser for boligbehov kan Fylkeskommunen framskaffe på bestilling.

Den viktigste kilden til kunnskap ligger i egen kommuneorganisasjon. Kommunene må selv gjennom tverretatlig samhandling beskrive behov og ønsket utvikling. For de med størst utfordring i rus og psykiatri er Brukerplan et anbefalt verktøy for å beskrive og analysere utfordringene. Brukerplan er utviklet og drives av KORFOR med støttet fra Helsedirektoratet.

Andre relevante kilder

Kunnskapsgrunnlag boligpolitisk plan. Veileder for statistikk til bruk som grunnlag i boligpolitiske analyser (vedlagt)

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon