Lov om tomtefeste (tomtefestelova)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med tomtefestelova er å regulere feste(leie) av grunn til hus som festeren har eller får på tomta.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

  • Mange eiendommer i Norge er bortfestet. Det er derfor viktig å kjenne de viktigste bestemmelsene om tomtefeste. 
  • Når Husbanken gir lån og tomten er festet, krever Husbanken at så lenge den har pantelån som hviler på eiendommen, skal varigheten til festekontrakten minst svare til resten av lånets løpetid pluss fem år. I tillegg skal det fremgå av tinglyst festekontrakt at festeretten ikke kan bli sagt opp, hevet eller avviklet på annen måte uten samtykke fra Husbanken. Husbanken godtar prioritet etter tre års forfalt festeavgift.

Annet om loven eller retningslinjen:

§ 7 har bestemmelser om festetid ved feste av tomt til bolighus og fritidshus. For feste av andre tomter er det bestemmelser i § 8.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Justis- og beredskapsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om tomtefeste (tomtefestelova)

Lov om tomtefeste

Lov om tomtefes

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om tomtefeste m.m