Lov om tinglysing (tinglysingsloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å sikre rettsvern overfor utenforstående/tredjemann for avtaler som er inngått mellom parter (eventuelt arve- eller gavedisposisjoner eller vedtak om utlegg) om rettigheter og forpliktelser som gjelder fast eiendom. 

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Det vil være nødvendig å kjenne bestemmelser i tinglysingsloven når dokumenter om pantsettelser blir sendt til tinglysing. Dette gjelder blant annet når kommunen videretildeler lån eller tilskudd fra Husbanken. 

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Det fremgår av tinglysingsloven § 1 at tinglysing av dokumenter som gjelder fast eiendom, hører under Statens kartverk. Registrering av dokumenter som gjelder andeler i borettslag etter burettslagslova kapittel 6, hører også under Statens kartverk.
  • Kartverket har tilrettelagt for elektronisk tinglysing av rettsstiftelser i fast eiendom gjennom utviklingen av et nytt e-tinglysingssystem. Systemet ble lansert i 2017, og i første omgang er det profesjonelle brukere, for eksempel meglere og bankansatte, som kan bruke systemet. Når dokumentene oppfyller vilkårene for tinglysing, og disse er registrert helautomatisk, vil de umiddelbart bli registrert i grunnboken med prioritet fra det klokkeslettet de kom inn. Hvis vilkårene for e-tinglysing ikke er til stede, vil det kunne være behov for manuell saksbehandling.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Justis- og beredskapsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om tinglysing (tinglysingsloven)

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om tinglysing