Lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Straffegjennomføringsloven (strgjfl.) ”gjelder for gjennomføring av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling og for gjennomføring av andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov”, jf. strgjfl. § 1.

Loven regulerer kriminalomsorgens ansvar under straffegjennomføring og varetekt og den rolle kriminalomsorgen har, sammen med sine forvaltningssamarbeidspartnere, ved tilbakeføring av domfelte til samfunnet og overfor domfelte som gjennomfører straff i samfunnet.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

  • Straffegjennomføringsloven bygger på prinsippet om forvaltningssamarbeid, ved at kriminalomsorgen ”gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet.” jf. strgjfl. § 4. Kriminalomsorgen skal legge forholdene til rette under varetekt og straffegjennomføring, slik at innsatte og domfelte får benyttet seg av de offentlige tjenestene de har krav på.
  • Det er domfeltes hjemkommune som har ansvaret for å sørge for at domfelte har en bolig. Kriminalomsorgens rolle er å bistå domfelte ved å opprette kontakt med de ansvarlige kommunale myndigheter. Behovet for bistand knyttet til fast bolig kan oppstå i forbindelse med løslatelse fra fengsel og ved overføring til straffegjennomføring i eget hjem, samt ved ønske om å beholde bolig under varetekt eller straffegjennomføring.
  • Straffegjennomføringsloven § 16 hjemler en mulighet for at domfelte kan gjennomføre hele eller deler av en ubetinget fengselsstraff i egen bolig. Dersom domfelte mangler egnet bolig, skal kriminalomsorgen ved behov bistå domfelte med å opprette kontakt med aktuelle kommunale myndigheter.
  • Strgjfl. § 41 pålegger kriminalomsorgen en plikt til å forberede løslatelsen i god tid og til å bidra til at forholdene legges best mulig til rette. Det må tas kontakt med offentlige myndigheter eller andre som kan yte bistand for å oppnå forhold, herunder fast bolig, som motvirker ny kriminalitet etter løslatelse.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Domfeltes hjemkommune har ansvar for at domfelte har en bolig, også etter endt straffegjennomføring. Kriminalomsorgen skal vurdere domfeltes behov for hjelp og veiledning og legge til rette for samarbeid med de ansvarlige myndigheter, slik at domfelte gis mulighet til å motta de ytelser vedkommende  har krav på.
  • Kriminalomsorgen skal ved behov ta kontakt med offentlige myndigheter eller andre som kan yte egnet bistand overfor domfelte, eksempelvis kommunal sosialtjeneste. I tilfeller hvor domfelte har behov for bistand til å finne bolig, skal kriminalomsorgen, i samarbeid med domfelte, orientere sosialtjenesten om situasjonen i god tid før løslatelsen.
  • Domfelte kan etter strgjfl. § 42 fjerde ledd innvilges fremskutt løslatelse i form av løslatelse få dager før ellers planlagt løslatelsesdato, dersom særlige grunner tilsier det. Bestemmelsen kommer kun unntaksvis til anvendelse. Det kan etter retningslinjene til loven blant annet legges vekt på ” spesielle forhold som tilbud om bolig, sosial oppfølgning, behandling og annet som må benyttes på et tidspunkt tidligere enn løslatelse ellers skal skje og som antas å ha stor innvirkning på domfeltes rehabilitering.”

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Kriminalomsorgsdirektoratet - Avdeling for regelverk og sikkerhet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)