Lov om sameige (sameigelova)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å regulere rettigheter og plikter til sameiere.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Fast eiendom kan for eksempel ligge i sameie. Kommunen vil kunne komme borti saker på boligområdet der det for eksempel er tale om å selge eller kjøpe en boligeiendom som er i sameie.  Det vil da være nyttig å kjenne til bestemmelsene i sameigelova.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Av § 1 fremgår det at loven gjelder der to eller flere eier noe sammen på en slik måte at retten deres er regnet i parter. Bestemmelsene gjelder så langt ikke annet følger av avtale eller særlige rettsforhold.
  • Et flertall av sameierne kan treffe vedtak om utnyttelse av sameietingen. Vedtaket kan ikke gå ut på salg eller pantsettelse av sameietingen eller bortleie for mer enn 10 år.
  • En sameier kan selge parten sin til den han vil. Se § 10. Medeierne har forkjøpsrett. Se § 11.
  • Det følger av § 15 at etter varsel med rimelig frist, har hver av sameierne rett til å få oppløst sameiet. 

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Justis- og beredskapsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om sameige (sameigelova)

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift til sameigeloven § 15 fjerde ledd