Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg virksomhet (offentleglova)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er at offentlig virksomhet skal være åpen og gjennomsiktig. Dette skal styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettstryggheten, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten. Loven skal også legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon.

 

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Ved krav om innsyn i en sak, enten det er en part eller en utenforstående som krever innsyn, er det nyttig å kjenne til bestemmelsene om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Utgangspunktet etter offentleglova er at alle har krav på innsyn i dokumentene i offentlig virksomhet.
  • Hovedunntakene fra innsynsrett er opplysninger som tjenestemennene har taushetsplikt om (om noens personlige forhold og forretningshemmeligheter), interne dokumenter utarbeidet til saksforberedelsen og dokumenter innhentet utenfra for den interne saksforberedelsen.
  • Hvis deler av et dokument er unntatt fra innsyn, er utgangspunktet at det som er unntatt fra innsyn «sladdes» før det blir gitt innsyn. I noen tilfeller kan hele dokumentet likevel bli unntatt fra innsyn. Se nærmere om dette i § 12.
  • Det er klagerett på avslag på innsynskrav. Se § 32. Det anses som et avslag på innsynskrav hvis forvaltningsorganet ikke har gitt svar innen fem arbeidsdager etter at organet mottok kravet. Se § 32 annet ledd.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Justis- og beredskapsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)