Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å gi regler som kompenserer for kreditors rentetap og som forebygger forsinket betaling (betalingsmislighold).

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

I forbindelse med forsinket betaling vil det være nyttig å kunne sentrale bestemmelser i forsinkelsesrenteloven. Det kan være forsinket betaling fra en tjenestemottaker/beboer eller for eksempel fra et selskap som etter avtale med kommunen skal fremskaffe utleieboliger.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Fordringshaveren (kreditor) har krav på forsinkelsesrente når skyldneren ikke innfrir/betaler på forfallstidspunktet. Hvis forfallstidspunktet ikke er bestemt på forhånd, forfaller kravet 30 dager etter at kreditor har sendt skyldneren påkrav (krav) med oppfordring om å betale. Se § 2.
  • Det fremgår av § 3 at forsinkelsesrentesatsen blir fastsatt én gang i halvåret. Det er Finansdepartementet som fastsetter satsen. Se forskrift om forsinkelsesrenter. 
  • I § 4 er det særlige regler for forbrukerforhold.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Justis- og beredskapsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader