Lov om pant (panteloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å ha samlet i én lov de viktigste regler om panthavers (pantekreditors) fortrinnsrett til dekning av sine krav til fortrengsel for andre kreditorer.  

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Det er av betydning å kjenne bestemmelser i panteloven blant annet når kommunen skal sikre sitt krav ved videretildeling av startlån og tilskudd fra Husbanken. 

Annet om loven eller retningslinjen:

Kapittel 2 har bestemmelser om avtalepant i fast eiendom.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Justis- og beredskapsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om pant(panteloven) 

Lov om pant (panteloven)

Lov om pant (panteloven)

Lov om pant (panteloven)

Lov om pant (panteloven)

Lov om pant (panteloven)