Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (lov om kompensasjon for merverdiavgift)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet gjennom at det blir gitt kompensasjon for merverdiavgift (momskompensasjon) til kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Det er viktig å kjenne til bestemmelsene om momskompensasjon i forbindelse med at kommunen kjøper varer og tjenester på det boligsosiale området.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Ordningen bidrar til å motvirke konkurranseforskjeller ved valget mellom å produsere varen eller tjenesten selv, og å kjøpe den av andre. Det fremgår av § 3 at det blir gitt kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. 
  • § 2 angir at ordningen blant annet gjelder for kommuner. Kompensasjon kan også bli gitt når private og ideelle virksomheter utfører helse- og omsorgstjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen ved lov er pålagt å utføre.
  • Fra 2017 gjelder loven også for borettslag og eierseksjonssameier hvor botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenestetilbud.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Finansdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv