Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse. 

Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

§ 14-17 i loven er for eksempel relevant i forbindelse med kommunens låneopptak i Husbanken for videre-utlån av startlån.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • I § 14-17 er det bestemmelser om kommunens låneopptak.
  • Det fremgår av § 14-19 at vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti skal bli godkjent av departementet. Det kan i forskrift bli gitt bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)