Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å beskytte skyldneren og ivareta en samfunnsmessig kontroll med innfordring av pengekrav.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

 • Kommunen vil ha behov for å sende krav til inkasso hvis kravene ikke blir betalt innen betalingsfristen. Det kan for eksempel være krav mot en tjenestemottaker/beboer, for eksempel ved manglende betaling av husleie.
 • Det er også nyttig for kommunens ansatte å kjenne til bestemmelsene i inkassoloven når andre aktører setter i gang inkassotiltak overfor en av kommunens beboere/boligsøkere/tjenestemottakere.

Annet om loven eller retningslinjen:

 • Inkasso er første steg ved uteblitt betaling. Hvis skyldneren ikke betaler inkassokravet, blir det satt i gang rettslig inndriving.

  Angående § 9:

 • Kreditoren eller inkassatoren må sende inkassovarsel til skyldneren, med en betalingsfrist på minimum 14 dager fra den dagen varselet ble sendt.

  Angående § 10:

 • Hvis kravet ikke blir betalt innen fristen i inkassovarselet, skal det bli sendt en betalingsoppfordring på papir til skyldneren. I betalingsoppfordringen skal skyldneren få en frist på minimum 14 dager til å betale eller komme med innsigelser mot kravet.

  Angående § 11:

 • Hvis kravet heller ikke blir betalt innenfor fristen som er gitt i betalingsoppfordringen og inkassatoren deretter har vurdert kravet som rettmessig, kan det bli satt i gang rettslig inndriving. Hvis det ikke blir satt i gang rettslig inndriving innen seks måneder etter at betalingsoppfordringen ble sendt, må det bli sendt en ny betalingsoppfordring til skyldneren. 

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Justis- og beredskapsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven).

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Inkassoforskriften