Lov om Husbanken (husbankloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å angi rammene for Husbankens virksomhet.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Husbankloven er det rettslige grunnlaget for Husbankens økonomiske virkemidler (lån og tilskudd).

Annet om loven eller retningslinjen:

Det fremgår av § 1 at Husbanken skal fremme boligformål i samsvar med overordnede retningslinjer. Husbanken skal forvalte bostøtte og låne- og tilskuddsordninger og medvirke til å utvikle og formidle kunnskap om mål, metoder og resultater innenfor sitt saksområde. 

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om Husbanken (Husbankloven)

 

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Noen sentrale forskrifter:

Forskrift om lån fra Husbanken

Forskrift om kompetansetilskudd til boligsosialt arbeid fra Husbanken

Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken 

Forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken