Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot

Formål med loven eller retningslinjen:

Bostøtteloven gir regler for behandling av søknader om statlig bostøtte. Formålet med  bostøtteordningen er å sikre personer med lav inntekt og høye boutgifter en hensiktsmessig bolig. Bostøtte er en rettighetsbasert ordning, og kommunene er pålagt å medvirke til administrasjon av ordningen.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

For å få bostøtte stilles visse vilkår:

  • Søker må være over 18 år (eller ha egne barn som bor i boligen). Bostøtte gis som hovedregel ikke til studenter, og ikke til militære i førstegangstjeneste
  • Det er enkelte krav til boligen.
  • Det er definert hvilke boutgifter som godkjennes og hvordan bostøtten beregnes.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Bostøtteloven har klageregler som avviker fra forvaltningslovens regler for klage på enkeltvedtak. Det er etablert en egen klagenemnd for Husbanken. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler for saksbehandlingen fullt ut.
  • Bostøtteloven har hjemmel for tilbakebetaling av bostøtte i visse tilfeller
  • Bostøtteloven hjemler behandling av personopplysning og kontroller i forbindelse med bostøtte.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om bustøtte (bustøttelova) på lovdata.

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om bustøtte.

Forvaltningsloven

Forskrift om klagenemnd for Husbanken.