Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å regulere virksomheten til boligbyggelag. Et boligbyggelag er et samvirkeforetak som har som hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte, og å forvalte boliger for andelseierne.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Loven er relevant når kommunen inngår avtaler med boligbyggelag om oppføring av boliger.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)