Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å regulere avtalen mellom en forbruker og en entreprenør om oppføring av en ny bolig.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Det er nyttig å kjenne bestemmelsene i bustadoppføringslova blant annet i forbindelse med at boligsøkere i kommunen inngår avtale om oppføring av bolig etter denne loven.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Loven gjelder avtale mellom entreprenør og en forbruker om oppføring av enebolig. Se § 1. Dette omfatter for det første avtale om oppføring av bygning til boligformål og avtale om arbeid som blir utført direkte som ledd i en slik oppføring.  Dessuten omfatter det avtale om rett til fast eiendom med ny enebolig når arbeid som entreprenøren står for, ennå ikke er fullført på avtaletidspunktet.
  • Det følger av § 1a at reglene om rett til fast eiendom med enebolig i § 1 første ledd bokstav b gjelder tilsvarende for avtale mellom forbruker og boligbyggelag eller annen yrkesutøver om rett til bolig som er knyttet til eller skal bli knyttet til andel i borettslag. Dette gjelder hvis arbeid som er omfattet av avtalen, ikke er fullført på avtaletidspunktet.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Justis- og beredskapsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)