Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova)

Formål med loven eller retningslinjen:

Formålet med loven er å gi en avgrensning mellom kjøpers og selgers rettigheter og plikter ved omsetning av fast eiendom, og også å gi en særlig regulering av forbrukerforhold.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

Avhendingslova er av betydning når kommunen kjøper eller selger fast eiendom eller bistår en boligsøker.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Uttrykket «avhending» er juridisk. Det er avhending når noe går over fra én eier til en annen eier, for eksempel ved salg, makeskifte, bytte eller gave.  Loven gjelder avhending av fast eiendom når det skjer ved frivillig salg, bytte eller gave. Se § 1-1 (1). Loven gjelder ikke avtaler som er omfattet av bustadoppføringslova.
  • Det fremgår også av § 1-1 (1) at loven også gjelder avhending av sameiepart i fast eiendom, av eierseksjon og av tomtefesterett. 
  • I tillegg gjelder loven avtaler om avhending av andel i borettslag og avtaler om rett til bolig som er knyttet til eller skal bli knyttet til andel i borettslag. Se § 1-1a (1).
  • I § 1-2 er det regulert i hvilken utstrekning loven kan bli fraveket (avtale om noe annet enn det som fremgår av loven) ved forbrukerkjøp.
  • I § 2-11 er det bestemmelser om at ved salg av ny enebolig innen seks måneder etter fullføringen av boligen, skal selgeren stille garanti i samsvar med bustadopføringslova § 12. Dette gjelder hvis selgeren har inngått avtalen som ledd i næringsvirksomhet og kjøperen er forbruker.
  • Av § 3-10 fremgår det at det er viktig at kjøperen undersøker eiendommen før avtale blir inngått: Kjøperen kan som hovedregel ikke gjøre krav gjeldende mot selgeren for forhold som kjøperen burde ha oppdaget ved undersøkelsen av eiendommen.
  • Kjøperen skal også undersøke eiendommen etter overtakelsen. Se § 4-9.
  • I kapittel 4 er det bestemmelser om kjøperens krav mot selgeren ved forsinkelse eller mangler på selgerens side. Kapittel 5 har bestemmelser om avtalebrudd på kjøperens side.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Justis- og beredskapsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova)