Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Formål med loven eller retningslinjen:

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Loven trådte i kraft 1. januar 2018 og erstattet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskrimineringsloven om seksuell orientering og likestillingsloven.

Likestilling og ikke-diskrimineringslovgivningen skal hindre diskriminering også på det boligsosiale området. 

Formålsbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven er i tråd med Norges konvensjonsforpliktelser; herunder;

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

  • Eierseksjonsloven § 6 
  • Husleieloven § 1-8 
  • Boligbyggelagsloven § 1-4 
  • Borettslagsloven § 1-5 

Universell utforming 

De viktigste lovene som omhandler universell utforming er Lov om likestilling og forbud mot diskriminering og Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Plan- og bygningsloven setter krav til medvirkning, kontroll og tilsyn. Prinsippet om universell utforming er nedfelt i lovens formålsparagraf (§1-1).  

Loven utdypes i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) (TEK 17). Tilgjengelighet og universell utforming er tatt inn i flere kapitler, for eksempel når det gjelder uteareal, atkomst, inngangsparti, planløsning og utforming av rom i byggverk 

 

Annet om loven eller retningslinjen:

 

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Link til loven eller retningslinjen:

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering


Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal arbeide for å fremme reell likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombudet skal også arbeide for å fremme likebehandling i arbeidslivet, uavhengig av politisk syn og medlemskap i arbeidstakerorganisasjon. LDO har egne nettsider om diskriminering på boligmarkedet.

Diskrimineringsnemda er et uavhengig forvaltningsorgan som skal håndheve bestemmelser i likestillings- og diskrimineringsloven. Til diskrimineringsnemda kan personer som ønsker en vurdering av om han/ hun har blitt diskriminert henvende seg.