Introduksjonsloven

Formål med loven eller retningslinjen:

Introduksjonsloven og forskriftene regulerer to kommunale tjenester: introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for å delta i yrkes- og samfunnslivet.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

  • Introduksjonsloven skal bidra til at nyankomne innvandrere kan delta i yrkes- og samfunnslivet, og blir økonomisk selvstendige.
  • Introduksjonsloven gir rett og plikt til introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.
  • Rett og plikt til introduksjonsprogram gjelder ifølge § 2 i hovedsak for flyktninger bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen, og personer som har fått familiegjenforening med flyktninger. Med flyktning menes opphold etter søknad om asyl, kollektiv beskyttelse eller som overføringsflyktning. 

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Dersom flyktninger som finner bolig selv skal få rett og plikt til introduksjonsprogram, må IMDi og kommunen inngå avtale om bosetting for hver enkelt flyktning.
  • Kommunen kan etter lovens § 3 velge å gi introduksjonsprogram til flere grupper av nyankomne innvandrere, loven spesifiserer hvilke grupper dette gjelder. 

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Link til loven eller retningslinjen:

Introduksjonsloven hos lovdata