Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer

Formål med loven eller retningslinjen:

Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse sin bolig.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:


Tilskudd til etablering:

 • Husbanken gir tilskudd til etablering til kommuner som videretildeler tilskudd til enkeltpersoner. Dette tilskuddet kan bli gitt til etablering i egen bolig og til nødvendig utbedring av boligen for at den skal være beboelig og egnet for beboeren over tid. Kommunen kan også gi tilskudd til refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen. 
   
 • Tilskudd til etablering blir gjerne gitt i kombinasjon med startlån i tilfeller der det startlånet som lånsøkeren har økonomi til å betjene, ikke gir tilstrekkelig finansiering.

 • Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving. I vurderingen skal det blant annet bli lagt vekt på om potensialet for lengre nedbetalingstid på startlån er godt nok utnyttet.
          
Tilskudd til tilpasning av bolig:
 • Husbanken gir tilskudd til tilpasning av bolig til kommuner som videretildeler tilskudd til enkeltpersoner.
   
 • Kommunene kan gi tilskudd til tilpasning av bolig til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Kommunene tildeler tilskudd etter en økonomisk behovsprøving, og tilpasningen må være hensiktsmessig.
   
 • Husbanken kan gi tilskudd direkte til enkeltpersoner for utredning og prosjektering av boliger som skal dekke spesielle behov. 
   
 • Tilskudd til utredning gis som hovedregel bare til eksisterende boliger. Tilskuddet kan benyttes til enkle undersøkelser av bolig, blant annet atkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag.
 • Tilskudd til prosjektering kan gis til både nye og eksisterende boliger. Tilskuddet kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si til arkitekthonorar eller liknende. Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi.
    
Tilskudd til tilstandsvurderinger og heis:
 • Husbanken kan også gi tilskudd til borettslag og sameier for tilstandsvurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

 • Husbanken gir også tilskudd til prosjektering og investering i heis i eksisterende boligbygg.

 • Se § 2 i forskriften.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Link til loven eller retningslinjen:

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om startlån fra Husbanken