Forskrift om startlån fra Husbanken

Formål med loven eller retningslinjen:

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

 • Kommunen videretildeler startlån fra Husbanken til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i en ordinær kredittinstitusjon. Se § 3.
          
 • Startlån hjelper husstander til å bedre bosituasjonen, ved at de får kjøpt seg en egnet bolig eller får refinansiert dyre lån for å kunne beholde boligen sin. Kommunen kan også gi startlån til oppføring av ny bolig og til utbedring og tilpasning av bolig. Kommunen kan gi startlån til fullfinansiering eller som topplån.
          
 • Startlån bidrar også til gjennomstrømning i kommunens utleieboliger.

Annet om loven eller retningslinjen:

 • I utgangspunktet er det en forutsetning for å få startlån at kommunen vurderer det slik at søkeren vil komme til å ha langvarige problemer med å finansiere en eid bolig. I tillegg skal søkeren ha benyttet sine muligheter til å spare penger til egenkapital. Se § 3.
          
 • Kravet om langvarige boligfinansieringsproblemer og kravet om sparing gjelder ikke hvis husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon tilsier å gi lån med én gang. Kravene gjelder heller ikke der husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan beholde boligen sin. Ett annet unntak er der kommunen gir startlån til en husstand som leier en kommunal bolig. Se nærmere i § 3.
          
 • Nedbetalingstiden på startlån er vanligvis på 30 år. I særlige tilfeller kan kommunen gi en nedbetalingstid på mer enn 30 år og på maksimalt 50 år. Det er en forutsetning for nedbetalingstid på mer enn 30 år at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid (for stramt budsjett for lånsøkeren). Lånsøkeren skal ikke gis en lengre nedbetalingstid enn det som er nødvendig. Det er også flere andre krav som må være oppfylt for å få lang nedbetalingstid. Bestemmelsene om dette er i § 6.
          
 • Startlån kan bli gitt i kombinasjon med tilskudd til etablering i tilfeller der det startlånet som lånsøkeren har økonomi til å betjene, ikke gir tilstrekkelig finansiering.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Link til loven eller retningslinjen:

Forskrift om startlån fra Husbanken

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer