Fylkesmannens ansvar knyttet til IP

Fylkesmannen har et opplæringsansvar/informasjonsansvar knyttet til individuell plan mot kommunene. Dette inngår i det oppdraget Fylkesmannen får fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet knyttet til opplæring i lovverk. Siden individuell plan er lovfestet etter sosialtjenesteloven, inkluderes dette i det generelle lov-opplæringsansvaret Fylkesmannen gis i det årlige oppdragsbrevet. Informasjon og rådgivning om individuell plan inngår som en del av dette ansvaret.

Fylkesmannen er pådriver for at alle kommuner registrerer individuell plan i IPLOS (et lovbestemt helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester) for å kunne hente statistikk om bruk av individuell plan. Fylkesmannen skal ha oversikt over koordinerende enheter i sitt fylke.

Fylkesmannen fører også tilsyn med kommunene, inkludert Nav, og med spesialisthelsetjenesten, hvor individuell plan kan inngå som del av et tilsyn. Et eksempel er det landsomfattende tilsynet i 2017 og 2018 med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse (ROP-tilsynet). Tilsynet omhandler helhetlig tjenestetilbud og samarbeid rundt brukerne. Individuell plan inngår som del av dette tilsynet. Dersom det blir funnet avvik (lovbrudd) knyttet til individuell plan i slike tilsyn, plikter kommunen/Nav-kontoret å rette feilen innen en gitt frist som settes av Fylkesmannen. I tilsvarende landsomfattende ROP-tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2017 og 2018, kan IP være en indikator på samarbeid og samordning av tjenester.

Fylkesmannen er klageinstans for individuell plan, både der den er vedtaksfestet (sosialtjenesteloven), og etter andre lovverk uten vedtak. Det kan klages på selve retten til individuell plan, og Fylkesmannen kan i enkeltsaker pålegge kommunen å innvilge/tildele individuell plan.

Eksempel fra Fylkesmannen i Hedmark:

«I Hedmark har vi hatt gjennomført opplæring i sosialtjenesteloven rettet mot Nav-kontorene, og vi har hatt regionopplæringer med utvalgte tema. I tillegg har vi Nav-ledermøter, hvor Fylkesmannen møter alle fylkets Nav-ledere til 2 heldagssamlinger pr. år, og her setter Fylkesmannen opp tema. Vi har en egen opplæringsdag for alle nytilsatte i Nav-kontorene (Ny i Nav), hvor IP er en del av opplæringen. Vi har også nettverk både på rusområdet og KVP (kvalifiseringsprogram), hvor IP er tema, samt at vi deltar på et nettverk av koordinerende enheter i deler av fylket. Vi har en årlig rehabiliteringskonferanse hvor IP er blant temaene, og hvor målgruppen primært er koordinerende enheter i kommunen. Her inviteres også ansatte i Nav-kontorene.

Lover og forskrifter:

Fylkesmannens har oppgaver knyttet individuell plan etter sosialtjenesteloven § 28, helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7, pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-5.