Utvikling av boindeks for leieboliger

Beboeropplevelser av bolig, bomiljø, kontraktsforhold og utleier

Forfattar:
Ingar Brattbakk, Katrine Mauseth Woll, Sigmund Aunan og Lars Aasen
Publisert av:
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet
Utgivingsår:
2019
Oppdragsgivar:
Leieboerforeningen og Husbanken

Kort om publikasjonen

Rapporten gjer greie for uttesting av ein metode for medverknad blant kommunale leigetakarar. Det finst ein del forsking som viser at situasjonen i kommunale utleigebustadar er særs varierande når det gjeld kva type bustandard, bumiljø og oppvekstmiljø som vert tilbode.

Fleire studiar peikar på at det enkelte stadar er store utfordringar. Dei fleste av desse studiane byggjer på informasjon som er henta inn frå personar i tenesteapparatet, medan det er stor mangel på studiar der bebuarane sine eigne opplevingar kjem til uttrykk. Korleis opplever bebuarane sjølve å bu i ein kommunal bustad?

Dette pilotprosjektet har utvikla og testa ut ein buindeks-metode i tre kommunale bustadprosjekt. Rapporten gir derfor i hovudsak innblikk i metodane som er nytta, erfaringane med desse metodane og tilrådingar for vidare utvikling og uttesting.

Oversikt over hovudfunn

  • Rapporten skildrar først og fremst metodane, men den presenterer også nokre av funna frå det som vert omtalas om unike data frå bebuarane sine eigne stemmer.
  • Oppsummert er bebuarane i dei tre leigegardane som er undersøkte relativt godt nøgde med sjølve bustadane sine. Trass stor variasjon mellom gardane vert det påpeika ganske store utfordringar knytta til fellesområde og bumiljø.
  • Verknaden og potensialet til bumiljøet som arena for integrering av ulike grupper er eit hovudfunn.

Lenke til meir informasjon

Lengre samandrag av publikasjonen

Kva veit vi eigentleg om busituasjonen og bumiljøet i dei 111 000 kommunale bustadane i landet vårt?

Det å løfte fram bebuarane sine eigne stemmer og bidra til auka bebuarmedverknad har vore sentralt i dette buindeks-prosjektet. Buindeksen er ei måling av bebuaropplevinga i kommunale utleigegardar som har to grunnleggjande mål.

  • For det første er buindeksen ei måling av bebuaropplevinga i kommunale utleigegardar som kan gi eit betre kunnskapsgrunnlag for å setje seg konkrete mål om å forbetre busituasjonen. Deretter kan buindeksen nyttast til å kontrollere om situasjonen faktisk endrar seg gjennom jamnlege målingar.
  • For det andre er buindeksen eit verkemiddel for å stimulere til bebuarmedverknad og auka bebuarengasjement.

Buindeksen kan ha verdi på ulike nivå. På regionalt og nasjonalt nivå er den ein reiskap for «å ta tempen på busituasjonen» i kommunale utleigegardar, og kan nyttast til å samanlikne kommunar og regionar: 

  1. på eitt og same tidspunkt
  2. på utviklinga over tid

På kommunalt nivå kan buindeksen fungere på same måte ved å samanlikne situasjonen i ulike bydelar og bustadprosjekt. Samstundes kan han også verte nytta i utvalde enkeltgardar kvar ein ser eit spesielt behov for å få til ei endring i samspel med bebuarane. Buindeksen kan altså verte nytta som ei nullpunktsmåling og som ei måling som følgjer utviklinga over tid og i utvalde gardar der ein ønskjer å evaluere verknadane av tiltak som skal setjast ut i livet.

Metoden som vart nytta i dette prosjektet er i tråd med såkalla Citizen Science (CS) som er ein forskingsfilosofi som i større grad involverer dei gruppene ein forskar på direkte i forskingsprosessen enn det som fram til i dag har vore vanleg i samfunnsforskinga. CS har sitt utspring i ulike naturvitskaplege forskingsprosjekt der befolkninga aktivt bidreg til å samle inn data.

I buindeks-prosjektet har vi involvert medforskarar – bebuarar i kommunale bustadar og masterstudentar i sosialt arbeid – i utforminga av spørjeskjema/intervjuguide, intervju ved heimebesøk, evaluering og rapportering. Medforskarar vil også få sjansen til å delta aktivt i formidling av funn og erfaringar frå forskinga.