Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet

Evaluering av omleggingen av modellen

Forfattar:
R. Barlindhaug og P. Medby
Utgivingsår:
2007
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
NIBR

Kort om publikasjonen

Rapporten er ei evaluering av omlegginga av subsidiemodellen innanfor bustadtilskotet. Subsidiemodellen blei lagt om i 2005. Investeringstilskotet blei redusert til 20 prosent av kjøpskostnadene, mens dekningsgraden i den statlege bustøtta blei auka frå 70 til 80 prosent for bebuarar i kommunale utleigebustader.

Rapporten tar opp dei følgande spørsmåla: I kva grad vil kjøp/bygging av kommunale utleigebustader bli påverka av endringar i tilskotsordninga? Korleis vil lågare tilskot påverke forholdet mellom kommunane sine eigne eigde bustader og innleige av bustader? Vil ein lågare tilskotsdel kunne bli kompensert av auka bustøtte, slik at tilbodet av kommunalt disponerte utleigebustader alt i alt aukar? Er det slik at kommunane uavhengig av statleg bustadpolitikk føler eit ansvar for å dekke bustadbehovet for vanskelegstilte, og korleis er forholdet mellom lokal autonomi og statleg detaljstyring i bustadpolitikken?

Rapporten er basert på ein teoretisk gjennomgang av ordninga, i tillegg til ei supplerande empirisk undersøking i 12 kommunar.

Oversikt over hovudfunn

  • Rapporten konkluderer med at formålet med omlegginga i liten grad er oppfylt.
  • Mange kommunar er skeptiske til ei dreiing mot meir konsumentretta verkemiddel.
  • Kommunane meiner at tilskotet bør utgjere minst 30 prosent for ikkje å svekke investeringa i nye kommunale utleigebustader.
  • Etter omlegginga i 2005 er det blitt bygd og kjøpt færre bustader med bustadtilskot enn i toårsperioden før.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten om subsidiemodellen