Kunsten å ha to fugler i hånden samtidig

Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram

Forfattar:
Else Ragni Yttredal, Susanne Moen Ouff og Marte Hanche-Olsen
Publisert av:
Møreforsking Volda Rapport nr 35 2013
Utgivingsår:
2013
Oppdragsgivar:
Husbanken øst
Oppdragsutførar:
Møreforskning

Kort om publikasjonen

Rapporten er ei følgeevaluering av «Boligsosialt utviklingsprogram» i Husbanken øst. Hovudmålet med utviklingsprogram er å hjelpe vanskelegstilte på bustadmarknaden. Rapporten omfattar fem kommunar (Lillehammer, Hamar, Bærum Lørenskog og Moss kommune) som deltar i regionen sitt bustadsosiale utviklingsprogram.

Rapporten har fokus på tiltak og resultat, men også på arbeidsmetodikk i Husbanken og kommunane.

Datagrunnlaget består av spørjeundersøkingar og djupintervju utført i fem kommunar tre år på rad.

Oversikt over hovudfunn

Konklusjonane er delt inn i dei som omtaler statusen i kommunane, og dei som evaluerer arbeidsmetodikken.

Status i kommunane:

  • Til no har kommunane i stor grad fokus på kartlegging av den noverande situasjonen, mobilisering av aktørar i organisasjonen, planlegging av aktivitetar og organisering av sitt bustadsosiale arbeid.
  • Kommunane har lykkast i å bygge kunnskap og mobilisere støtte til sosialbustader både med den administrative og den politiske leiinga i sine organisasjonar.
  • Ei ny administrativ eining for sosiale bustadspørsmål er etablert i to av kommunane og er på gang i den tredje.
  • Samarbeid mellom administrative einingar og mellom forvaltningseiningane og politikarar innanfor kommunane er forbetra gjennom programmet.
  • Så langt har kommunane i mindre grad vore i stand til å gjennomføre sosiale bustadprosjekt og tiltak direkte angåande menneske med behov for sosial bustadbygging.
  • Auka budsjettering for sosiale bustader neste år ser ut til å vere eit resultat av programmet, i nokre av kommunane.
  • Ein evaluerer arbeidsmetodikken.
  • Programmet har bidratt til auka kunnskap om sosialbustader spesielt innanfor kommunar og innanfor NSHB.
  • Eit mål for programmet har vore kopla til strategisk og organisatoriske forbetringar i kommunane. Desse måla har i stor grad blitt nådd.
  • Det overordna målet om å hjelpe vanskelegstilte på bustadmarknaden er hittil i liten grad oppnådd.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten om bustadsosialt utviklingsarbeid hos Husbanken øst sine kommunar.