Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem

forside rapport

Forfattar:
Inger Lande Bjerkmann, Mari Brekke Holden og Anette Kristiansen
Publisert av:
Vista Analyse, rapport 2019/01
Utgivingsår:
2019
Oppdragsgivar:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kort om publikasjonen

Rapporten byggjer på erfaringa frå den tidlegare rapporten «Et godt bad forlenger livet». Vista Analyse har sett på samanhengen mellom kostnadene ved bustadtiltak i eldre sine heimar og gevinstane som kan fylgje av tiltaka. Eksempelberekningane konsentrerer seg om tiltak knytt til bad og kostnadsreduksjonar knytt til redusert behov for heimetenester og institusjonsplassar.

Oversikt over hovudfunn

  • Kostnaden ved tiltaka er små samanlikna med dei potensielle gevinstane.
  • Tiltak som fører til redusert behov for heimetenester og institusjonsplassar er samfunnsøkonomiske lønsame, sjølv i eksempelberekningar med moderate anslag for gevinstar.
  • Særleg kommunane, men og til ein viss grad staten, kan oppnå innsparingar.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten.