Innvandreres bostedspreferanser

Årsak til innvandrertett bosetting?

Forfattar:
S. Blom
Utgivingsår:
2012
Oppdragsgivar:
Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet
Oppdragsutførar:
Statistisk sentralbyrå

Kort om publikasjonen

Rapporten undersøker kva innvandrarane sine eigne preferansar for å bu i innvandrartette område kan tenkast å bety for danning og vedlikehald av etnisk segregasjon og bukonsentrasjon av innvandrarar og deira norskfødde barn i Noreg. Analysen er basert på tidlegare uanalyserte tverrsnittsdata frå Statistisk sentralbyrå si levekårsundersøking blant ti landgrupper av innvandrarar med bakgrunn frå Aust-Europa utanfor EU/EØS, Asia med Tyrkia, Afrika og Latin-Amerika. Dataa blir sette i samanheng med relevant forskingslitteratur.

Oversikt over hovudfunn

  • Den største delen av respondentane seier at innvandrardelen ikkje betyr noko for dei, eller at dei ikkje veit.
  • Når innvandrardelen på buplassen er høg, gir innvandrarane uttrykk for at dei ønsker å avgrense innvandrertettleiken.
  • Innvandrarar sine bustadpreferansar er ikkje utan betyding, men dei utgjer snarare eit potensial for nedbygging av segregasjon og bukonsentrasjon framfor det motsette.
  • Nærmare studiar av majoritetsbefolkninga sine preferansar for å bu eller ikkje bu i område med mange innvandrarar vil kunne medverke ytterlegare til forståinga av preferansane si betyding for busettingsmønster.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten om innvandrarar sine bustadpreferansar.

Midlertidige endringer av praksis

Her i veiviseren har vi samlet all relevant informasjon og lenker fra direktoratene rundt tiltak og endringer av praksis knyttet til pandemien.

Denne informasjonen er samlet for deg som jobber på bolig- og tjenesteområdet.  

Vis informasjon