Housing policy in the Nordic countries

and its implication for the housing of immigrants

Forfattar:
H. Skifter Andersen
Utgivingsår:
2012
Oppdragsutførar:
SBi/Statens Byggeforskningsinstitut/Danish Building Research Institute

Kort om publikasjonen

Rapporten er skriven i samband med NODES-prosjektet (Nordic Welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation). Rapporten bygger på ein komparativ analyse av implikasjonane av bustadpolitikken for innvandrarar i dei nordiske landa, og er delvis basert på NODES-rapporten «Immigration, Housing and Segregation in the Nordic Welfare States» (Andersson et al. 2010).

Oversikt over hovudfunn

  • Bustadsituasjonen for innvandrarar varierer mellom dei nordiske landa. Dette heng i stor grad saman med forskjellar i bustadmarknadene og bustadpolitikken som har forma desse marknadene.
  • Det er store forskjellar mellom landa i innvandrarane si fordeling på bustadmarknaden.
  • Den norske konteksten viser at ein mangel på tilstrekkeleg med leigebustader kan «presse» innvandrarar til å bli bustadeigarar, noko som kan vere ønskeleg.
  • Ulempa er likevel at dette fører til at mange innvandrarar bur svært trongt.
  • Mangelen på leigebustader fører til eit høgt press på leigemarknaden. Dette opnar opp for høge leigeprisar og for diskriminering.
  • Ein stor sosial/offentleg bustadsektor legg til rette for gode bustadmoglegheiter for innvandrarar, men kan også føre til bustadsegregering.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten «Housing policy in the Nordic countries».